Трябва да се научите да не изпитвате никакви отрицателни чувства към вашите врагове

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас през този ден.

Чакахте ли ме? Имате ли потребност да продължим нашето обучение и нашите наставления?

Прекалено много са изкушенията във вашия свят и на фона на изобилието им е много трудно да различите истинските вибрации, присъщи на нашия свят, от по-ниските вибрации, присъщи на астралния и менталния план. А е необходимо да умеете да различавате. Защото ако нямате ясна посока в съзнанието си, която сте решили да следвате, вие ще забавите вашето движение по Пътя.

Затова въпросът, който застава пред всеки четящ тези диктовки, е за истинността на тези Pослания. Напълно осъзнавам затруднението, с което се сблъсквате. И действително, как да направите разлика?

Преди всичко, обърнете внимание на информационната съставка на Посланията. Съдържа ли информационната част нещо, което влиза в противоречие с вашите вътрешни ориентири? Доколкото в повечето от вас е силен плътският ум, ще ви бъде най-лесно да анализирате именно информационната съставка. И ако не намирате никакви противоречия или голямо разминаване с вашите вътрешни убеждения, тогава можете да пристъпите към анализа на следващата съставка на тези диктовки.

Има ли нещо в тези диктовки, което може да наруши вашата свободна воля? Има ли нещо в Учението, което ви даваме чрез този Посланик, което ви принуждава да постъпвате по определен начин? Има ли нещо, което ви заставя да постъпвате в разрез с вашите интереси? Моля ви, не бъркайте вашите интереси като ученици, намиращи се на Пътя, и интересите на вашето его. Интересите на вашето его са право противоположни на интересите на Висшата част от вас. Затова най-често именно противоречието, което съществува вътре във вас, става препятствие за възприемането на тези диктовки. Вие започвате да се съмнявате и се опитвате да намерите аргументи сред свои познати и близки в подкрепа на истинността или лъжливостта на източника на тези диктовки. И забравяте, че всичко зависи от това, какво преобладава във вас. Ако преобладава плътският ум, вашето его, то най-вероятно ще търсите и ще намерите потвърждение на това, че източникът на тези диктовки не е божествен и не си струва да се обръща внимание на информацията, съдържаща се във тях.

Вашият плътски ум е много изобретателен и лукав, когато се засяга върховната роля на егото във вашето същество. Той ще приложи всички усилия, за да намери каквото и да е доказателство, потвърждаващо, че тези диктовки не бива да се четат въобще. Защото за вашия плътски ум информацията и особено енергията, съдържаща се в тези диктовки, е буквално равнозначна на смърт.

Само в случай, че сте близко до победата над своето его, вие ще търсите и намерите потвърждение за истинността на тези диктовки. В крайна сметка тези диктовки при тяхното систематично четене изпълняват функцията на отделяне на всичко, което е реално, от това, което е нереално вътре в самите вас.

И когато решавате въпроса за истинността или лъжливостта на тези Послания, вие фактически влизате в борба със своето его, или обратното, подкрепяте го.

А вие знаете, че най-главен отличителен признак на всяко истинско Учение е именно това,че се постига постигането на отделяне на реалното от нереалното във вас самите, отделянето на зърното от плевелите в душата ви.

Затова, дори тези диктовки да предизвикват във вас раздразнение и съмнение, четенето им ще е безспорно полезно за вашата душа. Друг е въпросът, че вашата нереална част се опитва и ще се опитва да ви убеди, че трябва да започнете борба с източника на тези диктовки, вие ще чувствате праведен гняв в себе си и ще направите всичко зависещо от вас да оклеветите и Посланика, и неговата връзка с нашия свят. В този случай получавате неподлежащ на съмнение знак, проявен на физическия план като ваши мисли, чувства и действия, които ви говорят по-добре, отколкото всякакви наши думи и беседи, че във вас нещо не е много благополучно и се нуждаете от спешна помощ.

Всяка агресия и всякакви силни емоции, които възникват при четенето на тези диктовки, са знак преди всичко за вас самите, че имате нужда от спешна работа над себе си.

И така, анализирали сте информационната част от диктовките и сте разбрали с вашето външно съзнание, че в тях не се съдържа нищо, което да не е приемливо за вас. И въпреки това усещате негативна реакция при тяхното четене. Това е показател, че във вас е започнала борба, отделяне на реалното от нереалното в самите вас. Затова целта на диктовките е постигната.

Необходимо е само да намерите в себе си мъжество и сила, за да се постараете да се издигнете над тази ситуация и да я анализирате трезво, извисявайки съзнанието си и заглушавайки поне временно вашето его.

Тези индивиди, които анализирайки информацията, съдържаща се в диктовките и проследявайки своята реакция при четенето им, не са забелязали нищо отрицателно, предизвикващо негативна реакция, са напълно готови за по-нататъшно следване Пътя на ученичеството. И те или вече са наши ученици, или напълно са готови да станат чела на Възнесените Майстори.

По този начин имаме възможност да откриваме наши ученици, да установяваме с тях връзка посредством тези диктовки и да работим с нашите ученици, намиращи се във въплъщение.

За отзивчивите и чувствителните сърца най-малкият намек, направен от нас в диктовките е достатъчен, за да се промени тяхната гледна точка и пред техните наблюдателни очи и искрено сърце да се разкрие това, което по-рано е било скрито зад завеса.

Затова, както и преди 2000 години, така и сега, в днешно време, ние хвърляме мрежи навред и имаме възможност да хванем тези души, които са готови да следват нашия Път.

Нашите ученици могат да направят разлика между вибрациите на астралния план и вибрациите на Висшите октави. Нашите ученици могат да различат изискването за дисциплина, която трябва да притежават, от подчинението си на волята на лъжливи учители и лъжливи посланици.

Нашите ученици могат да направят разлика между това, дали получават енергия по време на четене на диктовките или губят енергия.

Трябва да отбележа, че когато изпитвате отрицателни емоции при четенето на тези диктовки, вие доброволно отдавате енергията си на силите на мрака.

Затова от вас се изисква много внимателен анализ на всичко, което става вътре във вас и извън вас от началото на четенето на тези диктовки.

Чрез тези диктовки вие се обучавате, получавате знания, променяте своето съзнание просто като ги четете редовно и следвате препоръките, които са изложени в тях. Освен всичко това, заедно с четенето на диктовките получавате много, много Светлина и тази Светлина, която усвоявате, изправя против вас онези сили на мрака, които се намират във вашето обкръжение. Всеки източник на Светлина във вашия плътен свят дразни и провокира силите на тъмнината към активни действия, насочени срещу него.

Когато от всички страни започнат нападения от тези тъмни сили, припомнете си учението, което дадох преди 2000 години. И ако ви ударят по едната буза, просто използвайте най-силното оръжие на всички времена и народи – обърнете и другата буза.

Трябва да обичате вашите врагове. Трябва да благославяте вашите врагове. Вашите врагове ви дават възможност да изплатите кармичните си дългове, те ви дават възможност да получите урок и да преминете тест. Зная, че в много ситуации ще ви бъде трудно да приемете със смирение и благодарност всички упреци, нападения и заплахи, насочени по ваш адрес. Но вие трябва да се научите да приемате всичко, което ви се случва, със смирение и покорност. Само вие и единствено вие решавате в каква степен можете да се защитите с помощта на вашите органи и структури на властта, призвани да решават спорове в конфликтна ситуация. Но трябва да се научите да не изпитвате никакви отрицателни чувства към вашите врагове. Хората, които ви нападат, които ви обиждат и оскърбяват, унижават ви, са нещастни по своята същност.

Човек, в чието сърце пребивава Бог, никога няма да си позволи да нанесе вреда на друг човек.

Затова всичко, което можете да направите, когато ви нападат враговете ви, е да им простите и да се молите за тях. Защото те не знаят какво правят. Тяхното съзнание е замъглено и понякога напълно завладяно от тъмните сили и те наистина не си дават сметка за своите действия.

Само човек, замъглен от невежеството, може да предостави възможност на силите на тъмнината да действат чрез него и да извършва некоректни постъпки и да причинява вреда на светите невинни.

Случва се така, че Бог ви избира да поемете върху себе си огъня и да станете мишена за тъмните сили, действащи чрез други хора и използващи ги за нападение и злобни атаки. Бог ви е избрал, за да ви даде тест и едновременно да даде възможност да се проявят силите, които в тази ситуация свалят маските на лицемерие и набожност и показват големите си зъби.

Поверете се на грижите на Господа. Господ се грижи за всички свои овце. Бъдете готови да пожертвате своята плът, но да запазите душата си. Истината е винаги там, където сред миазмите на този свят пребивават най-възвишените чувства. Помнете, че вие носите отговорност само за себе си, за своите реакции. И колкото да ви се струва несправедливо отношението на другите хора към вас, прощавайте им.

Обичайте враговете си. Защото понякога само вашата любов и застъпничество могат да спасят живота на тези души, които са завладени от невежеството и не знаят какво правят.

И вашата молитва за вашите врагове понякога спира ръката на Божественото правосъдие и дава на тази душа още един шанс да продължи Живота.

Радвам се, че можах още веднъж да ви дам този урок. И съм готов да се поклоня до земята пред душите на мнозина от вас. Защото вашите страдания, беди, мъка понякога превишават много страданията, които понесох на кръста.

АЗ СЪМ Иисус.