Просто прибрахме кибрита от децата

АЗ СЪМ Сурия, дошъл от Великото Централно Слънце при вас днес, да ви дам чрез този посланик Учението за кармата.

Вие сте запознати с термина карма като енергия, която ви съпътства по време на вашето пребиваване в земния цикъл прераждания. Вие получавате Божествена енергия, която е източник на живота във Вселената и след това я използвате в съответствие с дадената ви от Бог свободна воля. Не винаги използвате енергията така, както иска Бог, и в този случай неправилно използваната енергия попълва вашия кармичен товар, натрупвайки се във вашите фини тела и във физическото тяло.

По-нататък влиза в сила законът за подобието.

Неправилно използваната енергия, която постоянно ви съпътства в живота, привлича към вас такива житейски ситуации, през които трябва да преминете, за да научите урока си и да постъпите в тези ситуации не в съответствие с вашата воля, а в съответствие с Волята на Бог.

По същество, вие създавате карма винаги, когато нарушавате Волята на Бог, когато действате в съответствие с вашите егоистични подбуди.

Затова вашата карма е правопропорционална на степента на вашия егоизъм, на степента на вашата откъснатост от Закона на Бог и на степента на вашето неприемане на Закона на Бог.

И правилните избори, които правите във всяка кармично обусловена ситуация, отработват кармата ви. И всеки такъв правилен избор ви приближава до Бог и ви заставя да се откажете и да се разделите с вашата нереална част, която вие самите сте създали.

В съответствие с космическите цикли, вие в началото на цикъла слизате в материалния свят, натрупвате карма и след това излизате от материята, постоянно анализирайки своите минали грешки, когато отново и отново се срещате с едни и същи ситуации, изискващи кармично отработване.

Този цикъл на излизане от материята едва сега започва и ще отнеме много години, милиони земни години.

Нека сега да разгледаме Божествената милост, която ви бе дадена чрез предишните посланици, а именно милостта на Виолетовия пламък.

Същността на преобразуване на кармата с помощта на четене на повелите на Виолетовия пламък се свежда до това, че вие трябваше по време на четене на повелите да осъзнаете тези качества в себе си, които не са Божествени и с помощта на привлечената във вашия физически свят допълнителна Божествена енергия да преобразувате тези отрицателни качества в положителни или в Божествени.

Какво стана, след като получихте тази милост?

Вие живеете в дуален свят и това означава, че буквално всичко във вашия свят може да бъде използвано както в полза на доброто, така и в полза на злото.

Ще попитате как може да се използва четенето на виолетовите повели, предназначени за преобразуване на кармата, за зло?

Това е много просто, сега мога да ви го кажа открито, защото в настоящия момент действието на милостта на Виолетовия пламък на планетата Земя е спряно.

В момента, когато привличате допълнителен поток Божествена енергия по време на четенето на повелите, вие управлявате този поток чрез вашите мисли и чувства. И ако в момента на постъпване на тази допълнителна енергия вашите мисли и чувства не се отличават с чистота и Божествено съвършенство, то вместо да преобразувате кармичните натрупвания във вашия електронен пояс, във вашите четири низши тела, вие добавяте към тези натрупвания енергията, която неправилно сте насочили в момента на четене на повелите на Виолетовия пламък.

По този начин вместо отработване на карма вие създавате нова карма.

Виждате, че повелите на Виолетовия пламък бяха много мощно оръжие, дадено ви в това трудно за планетата време, и виждате, че 90% от тази енергия се утаи във вашите низши тела в момента на четене на тези повели, защото вие не мислехте в този момент за избавяне от егото си, за своето несъвършенство, а мислехте какво да получите от Бог в замяна на вашите многочасови бдения. Още по-лошо, допускахте осъждащи мисли за своите братя. Допускахте и отрицателни мисли и чувства по време на четенето на тези повели. Затова в настоящия момент милостта на виолетовия пламък действа избирателно и само за тези групи хора, които имат правилен вътрешен мотив, когато пристъпват към четенето на повелите на Виолетовия пламък.

И това е разумна мярка на предпазливост. Ние просто ограничихме достъпа до този много мощен инструмент на индивидите, които не са достигнали още до необходимото ниво на развитие на съзнанието, за да не си навредят. Ние просто скрихме кибрита от децата.

По същия начин моята милост, действаща в 23-ия ден на месеца, която позволява да се преобразува кармата за следващия месец, е ограничена и действа избирателно.

Как можете да разберете дали попадате под действието на милостта, или не?

Можете да определите това по своите постижения по Пътя. Ако преди година, две или десет години, вие сте се обиждали, осъждали сте или сте допускали други свойствени за вас несъвършенства и още продължавате да правите това със същата интензивност, то и сами разбирате, че тази милост не стига до вас.

Но няма нищо безвъзвратно изгубено. Ако вие искрено в сърцето си решите да се разделите със своята нереална част и демонстрирате искрено тази ваша готовност във вид на постоянни всекидневни стремежи към това, всичко ще се върне при вас. Ще усетите как Виолетовият пламък ще се върне във вашия живот и ще ви помогне да се избавите от своите несъвършенства.

В крайна сметка, всичко се определя от вашите вътрешни стремежи и вътрешните ви мотиви.

Иска ми се да ви напомня, че основното не е все пак четенето на повелите или молитвите, основното е вашето желание да се избавите от егото и желанието ви да служите на живота, да служите на Бог. Това желание може да бъде реализирано във всяка работа, във всяка ситуация, с която се сблъсквате в живота.

Най-обикновените и всекидневни дела, вашите отношения с хората и околния свят могат да отработват кармата в не по-малка степен, отколкото четенето на повелите. Във всеки момент от своя живот вие правите избор. И със своите постъпки или отработвате минала карма, или създавате нова.

И всяка, дори най-съвършена духовна практика, и най-добрите молитви ще бъдат безполезни за вашето духовно израстване, ако извършвате тези практики с користната цел, да постигнете някакви привилегии за себе си или за своите близки.

Има само един истински мотив, с който трябва да пристъпвате към всяка духовна практика и всяка духовна методика – да се избавите от своето его и да се приближите до Бог, да служите на Бог и на всички живи същества.

Ако пристъпвате към духовната практика с каквато и да е друга цел, вие създавате карма.

В духовната област, в областта на религията, действа същият този принцип на двойственост, свойствен на вашия свят.

Понякога набожният от ваша гледна точка човек, редовно посещаващ всички църковни служби и церемонии, стои в своето духовно развитие по-ниско от човека, който никога не посещава църкви и църковни служби, но има правилен вътрешен мотив и реализира във всекидневния си живот тези заповеди, на които ви е учил Иисус и другите Учители на човечеството.

Няма да е голямо откровение, ако кажа, че има много повече духовно издигнати хора извън пределите на религиозните конфесии, отколкото сред хората, действащи в рамките на определена религиозна система.

Днес ви дадох достатъчно информация за размисъл. И се възползвах от тази възможност, за да ви дам информация за измененията, които са претърпели нашите предишни милости в настоящото време.

АЗ СЪМ Сурия от Великото Централно Слънце. Ом.