Всички сме едно цяло и имаме общ източник

АЗ СЪМ Пламък, вечен Пламък, неделим Пламък, единен Пламък, пребиваващ във вечността, неделимостта и безпределността.

АЗ СЪМ поток от Светлина и Огън.

Пламък...

Огън...

Смъртното съзнание не може да ме възприеме. Но може да почувства моите вибрации, моя Дух, моя Огън.

Сияеща безпределност! Вечност!

Красота. Съразмерност. Блаженство. Радост. Хармония.

Създаването на Вселената е подчинено на моя Закон. Всичко, което казвам, е стара Истина, която човечеството винаги се е опитвало да осъзнае, към която са се стремили най-добрите човешки умове.

Аз замислям светове и реализирам замисленото. Аз творя посредством своята Воля и Огън, постепенно детайлизирайки творението, като делегирам своите пълномощия на духовните Същества, населяващи Моя Свят.

Аз присъствам във всяко от тези духовни Същества, но в същото време на всяко от Тях е дадена собствена индивидуалност, собствена способност за творчество, за самостоятелно развитие. Всички Същества в основата си имат моя Пламък.

На моето ниво на съзнание ние всички сме едно цяло.

Но според степента на диференциация на Вселената се извършва уплътняване и разделяне. Колкото са по-ниски вибрациите на проявения свят, толкова по-голямо е разделението и разбалансирането между моите части.

Аз допускам това разделение, защото благодарение на него се стремя да позная себе си.

Вселената е подобна на човешкия организъм. Всяка галактика или група от галактики може да бъде оприличена на системите и органите на човешкия организъм.

Всичко това е моето тяло, точно така, както вашето тяло се състои от различни органи и системи. Ние си приличаме.

Точно както на вас ви е трудно да разберете съществуването на висшите планове на Битието на това мироздание, точно така и на мен ми е трудно да осъзная проблемите на вашия плътен свят.

За управление на Вселената съществува цяла йерархия от разумни същества, намиращи се на различно ниво на развитие.

Тази йерархия се простира от мен до най-малката материална частица на този свят.

Всички ние сме подчинени на общия Закон на тази Вселена.

Колкото по-високо е нивото на едно духовно същество в тази йерархия, толкова по-малка е свободата, която то притежава. Затова за човека е предвидено, притежавайки почти неограничена свобода, с течение на времето да се откаже от тази свобода и в замяна да получи по-големи пълномощия, по-голяма власт. По-голямо могъщество.

Стъпалото, на което се намират разумните същества в тази Вселена, е пряко свързано с тяхното ниво на съзнание. Мястото на човека, в частност на земното човечество в тази йерархия, е в подножието на пирамидата.

То има нужда от постоянна грижа и опека от страна на съществата, достигнали по-високо стъпало на развитие.

Този процес може да бъде сравнен с процеса на възпитание на децата в училище или в детската градина. Идват различни преподаватели и провеждат обучението.

Тези преподаватели могат да дойдат както отвън, като други хора, така и да се появят вътре във вас.

Ако нивото на вашите достижения, свързано с нивото на вашите вибрации позволява, то в храма на вашето тяло могат да присъстват едно или няколко Същества на Светлината. Вие просто получавате допълнителна Божествена енергия, усилен поток Светлина. Външно присъствието на тези Същества във вас не се проявява по никакъв начин. Но всеки човек, в който присъстват тези Същества, знае това. Той знае кои от Съществата на Светлината присъстват в него.

Допълнителната Светлина не носи никакви преимущества от гледна точка на вашия физически свят. Разликата във вибрациите и голямата плътност на вашия свят водят до това, че присъствието на допълнителна светлина руши вашия живот от гледна точка на земната логика. Рушат се привичните връзки, губи се работата, физическият храм не издържа и се проявяват външни признаци на всякакви недъзи. Присъствието на тези Същества на Светлината обаче е необходимо и всеки доброволец, който допуска в себе си тези Същества на Светлината, прави това по своята свободна воля, като принася в жертва физическите достижения и отдава предпочитание на овладяването на по-фините светове.

Присъствието на тези Същества на Светлината дава разширено съзнание, способност за овладяване на енергиите на финия свят, известни като дарове на Светия Дух.

Има много тънка граница, разделяща хората, предоставили своите храмове в служба на Светлината и хората, предоставили своите храмове на различни низши духове и развъплътени същества. За съжаление в днешно време голямата част от човечеството, 90% от човечеството, доброволно предоставя своите храмове на тези низши духове, без да се грижи и безпокои за последствията от такова проявление на свободната воля.

Тези хора, които предоставят телата си на низшите духове на тъмата, могат да притежават точно такива дарования, както и хората, предоставящи храмовете си на светлите духове. Те могат да изцеляват, да предвиждат бъдещето, да приемат послания. Но има разлика. Човек, който е отдал своите низши тела, за да служи на Светлината, никога няма да използва своите дарби за получаване на видимите вещи и показност в този свят. Това могат да бъдат пари, власт, влияние, авторитет. Много проявления на нереалната част на хората съществуват в този свят.

Именно с това е свързано объркването. Хората виждат чудеса, виждат изцеления и не могат със своето човешко съзнание да отличат представителите на тъмата от представителите на Светлината.

Критерият тук може да бъде само един – вътрешното знание, вътрешната интуиция.

Вижте дали човекът постъпва в живота си така, както учи?

Той учи на прошка, но прощава ли?

Той учи на отказ от греха на прелюбодеянието, а постъпва ли така? Не допуска ли той самият изкривяване на сексуалната енергия? Той учи на Божествена любов, безкористие, а той самият какво притежава? Живее ли в разкош? Какъв е той?

Гледайте. Наблюдавайте.

Но всеки външен човек ви е необходим като учител само дотогава, докато достигнете този участък на своя път, когато няма да ви е нужен никакъв учител извън вас на физически план.

Вие ще можете да се срещате със всяко Същество на Светлината, чието ниво достигнете в своето съзнание. Ще можете да получавате знания направо от тези Същества на Светлината. И вашите вибрации с времето така ще съвпадат с вибрациите на тези Същества на Светлината, че вие ще им позволите постоянно да присъстват във вас. Ще им предоставите своя телесен храм и низшите си тела в пълно тяхно разпореждане по своя воля. И в това няма нищо лошо и несъответстващо на висшия Закон. Защото всички ние сме единни и имаме общ Източник. Такова разделение е присъщо само на този свят. В по-фините светове Единството се усеща все повече и повече според степента на намаляване плътността на материята и получаване качествата на Огъня, на Пламъка.

Вие сами, по собствена свободна воля избирате на кого да служите и това се определя от нивото на вашето съзнание.

Откажете се доброволно от всяко проявление на силите на тъмата чрез вас. Избавете се от този багаж, който сте натрупали през милионите години присъствие на тази планета. Извисете съзнанието си и се устремете към Висшите Светове. Заедно с израстването на вашето съзнание ще настъпва изменение на този свят. И всички онези, които се вкопчват в старото и чието време вече е изтекло, ще бъдат принудени да се разделят с вашия свят, на когото е съдено много скоро, по космическите мерки, да стане прекрасен и съвършен свят, а на вашата планета е съдено да се превърне в блестяща звезда.


АЗ СЪМ Присъствието на Единния и ви желая успех по Пътя към безпределността на Битието.