Вашето съзнание е единственото ограничение на вашата Божествена Свобода

АЗ СЪМ Eл Мория, дошъл отново при вас.

Ситуацията, възникнала при приемането на моята диктовка миналия път* ми напомни, че силите, които ни противостоят запазват своята боеспособност и са готови да се възползват от всяка пролука в нашата отбрана.

Три отряда от ангели, по 144 ангела във всеки отряд, охраняват всяко приемане на диктовка.

Освен това са задействани за защита легионите ангели на Архангел Михаил. И независимо от непроницаемата наглед защитна стена, силите на тъмнината успяват да ни нанесат поражение в най-неподходящия момент.

Този свят представлява бойно поле между две противоборстващи сили. И докато не бъде заличено всяко чувство за борба от съзнанието и на последния индивид, намиращ се във въплъщение, битката ще продължава.

Представете си две войски, готови за битка. Редиците на бойците са в бойна готовност. Лицата са напрегнати. Всеки воин чака само команда, за да влезе в бой.

Вашето положение в света е подобно на тези воини.

А сега си представете, че става чудо. През тъмните облаци, надвиснали над бойното поле, проблясва слънчев лъч, който осветява и полето, и напрегнатите и намръщени лица на воините. Можете ли да си представите поне за миг, че е възможно да стане чудо и ласкавите лъчи на Слънцето, проникващи през облаците, да стопят всички враждебни чувства в сърцата на воините? Можете ли да си представите, че вътрешното състояние на воините може да се промени? Достатъчна е една мисъл, един импулс от сърцето на всеки воин, за да се извиси съзнанието и външният ум на всеки участник в битката.

Когато в своето съзнание сте способни да се издигнете на по-високо ниво, ще забележите, че всичко, което ви е разделяло с вашите врагове и съперници, губи всякакъв смисъл. Защото вие замирате пред красотата и всеобхватността на Божествената Истина, която се разкрива изведнъж пред вашите очи. И вие не можете да изпитвате повече никакви враждебни чувства. Защото усещате своето единство с всяка частица живот. И усещате болката на всяка частица живот. И разбирате, че всяко чувство за борба, всяко чувство на ненавист и неприязън не са Божествени чувства. И хората, попаднали под влиянието на тези отрицателни чувства, заслужават само състрадание. И разбирате, че можете да помогнете на тези хора. Можете да ги дарите със своята Любов, със своето разбиране и да им дадете частицата Божествена Енергия, която ще позволи на вашите противници да усетят Любовта ви.

Така както Слънцето, което просветва през облаците, може да ви даде понякога лъч надежда и да ви дари с усещането за любов и състрадание, по същия начин и вие можете да дарите всеки човек, с когото се срещате в живота си, с Любовта на вашето сърце.

Повярвайте ми, само Любовта е способна да прогони всички отрицателни прояви от вашия свят.

Но бих искал да се върна на темата от нашата прекъсната беседа. Да се върна към качеството Свобода, Божествена Свобода и как ние, Възнесените Учители, разбираме това качество.

Разбирането на Свободата като отсъствие на всякакви ограничения и като всепозволеност, е изкривяване на качеството Божествена Свобода, което е присъщо на Възнесените Учители.

Така, както във вашия свят ограничавате различни прояви на ненаситните желания и стремежи на отделни индивиди, които могат да причинят вреда на другите, така съществуват и ограничения в Божествения свят.

И енергийната бариера, която съществува между нашите светове, не пропуска в нашия свят индивидите, които не подчиняват своето съзнание на Закона, действащ в тази Вселена.

Всякакви несъвършени прояви, в това число и несъвършеното качество на свободата, което присъства в умовете на смъртните, не могат да проникнат зад завесата, разделяща нашите светове. И за да можете да преодолеете разделящата ни енергийна бариера, трябва последователно да се откажете от всяко небожествено качество и небожествена проява във вашето същество и да ги замените със съвършени образци и съвършени прояви.

И в хода на тази неелементарна работа над себе си, вие се освобождавате от отрицателните енергии, съдържащи се във вашите аури. Вашите аури получават съзвучие с Божествената реалност, чакрите се отварят и нивото на вашите вибрации ви позволява, отначало краткотрайно да пребивавате в нашият свят, в ефирните октави, а по-нататък, когато затвърдите вашите постижения и потвърдите достигнатото от вас ниво с многобройни тестове, получавате правото да присъствате сред Възнесените Учители и да станете един от нас.

И в замяна на отказа от вашите несъвършени качества и вашето човешко разбиране за свобода получавате Божествената Свобода. Не като липса на ограничения, а като доброволно подчинение на цялото ви същество на съвършения Закон, приет в тази Вселена. И само тогава ще получите тази степен на свобода, която ще ви позволи да преодолеете границата между световете и да имате достъп до всяка информация. Ще можете да посещавате нашите библиотеки, ще можете да преглеждате записите в акаша. Ще получите достъп до всяка информация, която вашето съзнание може да побере.

Затова вашето съзнание е единственото ограничение на вашата свобода, вашата Божествена Свобода.

Ако нивото на вашето съзнание не е високо, но стремежът ви към пътешествия в другите светове е огромен, ще можете да напускате вашето тяло и в астрално тяло да пътувате по астралните светове. Но никога не трябва да забравяте, че вашето ниво на съзнание е вашето ограничение. И ще извършвате своите пътешествия по тези светове, които имат ниво на вибрации, съответстващи на вашите.

Затова казваме, че световете са отворени за вас, но все пак основната ви задача е грижата за вашето съзнание, за нивото му и за стремежа да се избавите от всяко несъвършенство, което препятства вашето развитие.

Вие прониквате със своето съзнание във все нови и нови светове. Прониквате през различните нива на Небесата. И се устремявате все по-нагоре и по-нагоре, към Безпределността.

Но докато се намирате във вашия плътен, проявен свят, никога не трябва да забравяте, че и в тази област на вашата дейност, както и във всяка друга, са възможни изкривявания. Можете по пътя на тренировките или припомняйки си опита на миналите си животи, да овладеете механизма за излизане от вашето тяло, но ако не сте достигнали определената степен на чистота на вашите четири низши тела, вашите пътешествия ще стават във астралния и менталния план, които са ви близки по вибрации. И в тези пътешествия няма да получите никаква полза за развитието на душата си. Тези ваши упражнения ще са сродни на пътешествията на наркоманите, които с помощта на различни химически вещества достигат до състояние, при което фините тела се отделят от физическото тяло и пътешестват по астралния план.

В процеса на сближаване на световете ще се появяват все повече и повече хора, които ще изявяват способности за общуване със същества, обитаващи фините светове.

Ще бъде нужна цялата ви способност за различаване, за да можете да си съставите мнение за разказите и описанията на опита от пътешествията в другите светове.

Винаги трябва да помните, че подобното се привлича от подобното, затова наблюдавайте човека, който ви разказва за своите опити и експерименти, наблюдавайте неговите разсъждения и постъпки и ще ви стане ясно в какви светове може да пътешества този човек.

Няма нищо необичайно в това, че хората могат да пътешестват в астралния и менталния план. Правите го всяка нощ. Но въпросът е в това, доколко тези пътешествия способстват за развитието на вашето съзнание и доколко способстват за придвижването ви по Пътя.

Има смисъл само вашето усъвършенстване в Бог, а вашите привързаности към астралния и дори към менталния план с времето трябва да бъдат преодолени, също както вашата привързаност към физическия план.

Защото низшите нива на финия план не могат да дадат на вашата душа знанията, от които тя има нужда. Можете дълго да се лутате из долината, но ние ви зовем към върха, върха на Божественото съзнание.

Радвам се, че нашата днешна беседа се състоя.

АЗ СЪМ Ел Мория и до нови срещи!

 

По време на приемането на диктовката на Ел Мория от 19 юни 2005 г., заради срив в компютъра, по-голямата част от текста на диктовката бе изгубен.