XI

Училищното образование

Кратък Розарий
(по книгата “Агни Йога. Община”)

АУМ ТАТ САТ. АУМ

Разсейваме суеверието, невежеството и страха. Ковем мъжество, воля и знание.
Всеки стремеж към просветление се приветства. Всеки предрасъдък на невежеството се разобличава.
Труженико, горят ли в твоето съзнание основите на сътрудничеството и общината?
Ако този пламък вече е просветлил твоя мозък, изучи основите на Нашето Учение.
Труженико, не се плаши от трудността на някои изрази. Всеки ред е висша мяра на простотата.
Поздрав на трудещите се и търсещите!

АУМ ТАТ САТ[1]. АУМ

 

1. Училищата трябва да бъдат крепост за познанието в цялата му пълнота. Всяко училище от началното до най-висшето трябва да бъде живо звено всред всички училища. Познанието трябва да се попълва през целия живот. То трябва да обучава на приложно знание, без да откъсва от историческата и философската наука. Изкуството да се мисли трябва да бъде развито във всеки труженик. Само тогава той ще разбере радостта от усъвършенстването и ще съумее да използва свободното си време. (103)[2]

АУМ

2. Всяко училище трябва да бъде истинско образователно обединение. В училищата трябва да има полезен музей, в който самите ученици да вземат участие. Трябва да има кооперация и учениците да се учат и на такова сътрудничество. Трябва да има всякакви изяви на изкуството. Без пътищата на красотата не може да има образование. (104)

АУМ

3. Учението ще стане най-приятното занимание, когато учителят оцени способностите на учащите се. Само разпознаването на способностите ще позволи справедливо отношение към бъдещите труженици. Често самите ученици не разбират своето призвание. Учителят, като приятел, ги напътства в най-добрата посока. В училищата е неприложимо каквото и да е насилие. Само убеждението може да подхожда на познанието. Да се провеждат повече опити, повече беседи, толкова радост има в прилагането на собствените сили! Малките обичат работата на „големите”. (105)

АУМ

4. Когато семейството не умее, нека училището да научи на чистота в целия бит. Мръсотията не е от бедност, а от невежество. Чистотата в живота е преддверие на чистотата на сърцето. На кого не му се иска народът да бъде чист? Необходимо е училищата така да се оборудват, че да бъдат разсадници за украсяване на живота. Всеки предмет може да бъде обмислен с любов. Всяка вещ трябва да стане част от щастливия живот. Кооперацията ще помогне да се намери форма за всичко в ежедневието. Където сам не можеш да намериш решение, там ще помогне общината. Не юмручните боеве, а творците ще бъдат гордост за страната. (106)

АУМ

5. Училището трябва не само да възпитава в любов към книгата, но трябва и да се научи да се чете и последното не е по-лесно от първото. Необходимо е умение да се съсредоточи мисълта, за да се вникне в книгата. Четат не очите, а мозъкът и сърцето. Книгата не заема почeтното място в много домове. (107)

АУМ

6. Задължение на общината е да утвърди книгата като домашен приятел. Кооперативът преди всичко има библиотека, чието съдържание е много обширно. Ще бъде разказано за ценностите на родината и за нейните връзки със света; ще бъдат представени герои, творци и труженици. И разбирането за чест и дълг, и задълженията към ближния, ще се утвърдят така, както и милосърдието. Много са примерите, зовящи към познание и открития. (107)

АУМ

7. Нека сред изучаваните предмети да бъдат дадени основите на астрономията, но тя да се постави като преддверие към далечните светове. Така училищата ще породят първите мисли за живота в далечните светове. Пространството ще оживее, астрохимията и лъчите ще изградят представата за величието на Вселената. Младите сърца ще се почувстват не като мравки на земната кора, а като носители на духа и отговорни за планетата. Спираме вниманието си на училищата, защото от тях ще се утвърди сътрудничеството. Няма съзидание без сътрудничество. Няма здрава държава и съюз, когато властва овехтялото самолюбие. (110)

АУМ

8. Нелепо е да се мисли, че потта е само физическо явление. При мисловната работа се отделя особена еманация, която е ценна за насищане на пространството. След като потта на тялото може да наторява земята, то потта на духа възстановява праната, преобразявайки се химически под лъчите на Слънцето. Трудът е венец на Светлината. Учещият се в училището трябва да помни значението на труда като фактор във Вселената. Последствието от труда ще бъде твърдост на съзнанието. Ярко трябва да се подчертае работната атмосфера. (117)

АУМ

9. Нека учителят с проницателност да разпознава можещите бързо да вървят. Те не бива да бъдат хвалени, а следва да им се разчисти пътя. Трябва да се създадат междинни курсове, по тези стъпала бързите могат пъргаво да изтичат. И не скривайте трудностите от тях. За определен тип съзнания всяко движение, наподобяващо подвиг, е вече светлина и радост. (207)

АУМ

10. Също така от учителя зависи бързо да определи насоката на мислене на ученика, защото грешното напътствие е тежко престъпление и може да доведе до лишаване от най-добрите труженици. Всяка закостеняла програма е труп, непоносим при слънцето на знанието. Колкото може по-бързо трябва да се укрепи училището, като се провери съзнанието на учителя. Създайте му по-добро положение, за да му се възложи отговорността за съзнанието на тружениците на общината. (207)

АУМ

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]ОМ ТАТ САТ — мантра спомената в “Бхагават Гита” като използвана от “учениците на Брахман” в началото на различни мероприятия и действия. “ТАТ”(То) насочващо към Брахман, напомня на ученика за висшите подбуди и по такъв начин му помага да отхвърли недостойно за тях. “САТ” (”творение”, “същество”) му напомня за Доброто, което пронизва всичко съществуващо и по този начин освещава и облагородява това, което прави ученикът.
(Энциклопедия эзотеризма http://slovari.yandex.ru/dict/esoterism)
Тази мантра е дадена в началните редове на Агни-Йога: «Листы сада Мории», Март 24, 1920.

[2]В кръгли скоби след всеки абзац е указан номера на параграфа от книгата "Агни-Йога. Община"