Учение за змията-изкусителка и за змията на мъдростта

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл при вас.

Настъпи сладкият момент на нашето общуване. Дойдох да споделя с вас моето знание и моите мисли.

Винаги могат да бъдат намерени Божествени прояви в заобикалящия ви свят. Винаги може да бъде различено това, което не е от Бог. Във вашия свят засега е повече това, което не е от Бог. Вашият свят не спада към Божествените светове. Някога, много отдавна, вашият свят не е бил плътен, вибрациите на вашия свят са били близки до Божествените вибрации. Това е било преди милиони години.

Човекът нямал плътно тяло. И всичко, което го е заобикаляло, било като в райска градина.

Човекът живеел подобно на растение. Съзнанието му било непорочно.

И всичко било прекрасно. С изключение на една дреболия. Човекът нямал разум. И тъй като нямал разум, той не можел да твори. Той не е можел да съзижда, да изгражда и не можел да се развива. Съществуването на човека било като съществуването на животните.

Висшите Космични Сили нямали повече възможност да поддържат съществуването на човека, който няма разум и следователно, няма възможност за развитие. Затова Синовете на Слънцето, Синовете на Мъдростта слезли в телата на хората и им дали възможност да получат разум. Дали им огъня на разума, огъня, с помощта на който човекът получил способността да твори подобно на Бог.

Давам ви легендата в този вид, в който тя може най-вярно за даденото ниво на съзнание да ви помогне да осъзнаете вашата история. Този момент, който станал начало за вашето падение в материята.

Според това, как използвал възможностите на своя разум, човекът получил способността да избира как да насочва енергията, вливаща се в неговото тяло от Божествения Източник.

Знаете легендата за Адам и Ева. Знаете за змията, която изкушила Ева.

Но вие си мислите, че това е бил някой извън вас. Фактически, така и било. Човекът е получил отвън своя разум. Владиците на Мъдростта, Владиците на Разума са слезли в телата на хората, за да ги дарят с разум. Дотогава човекът е бил неразумен. Но след това човекът започнал да се самоосъзнава. Той започнал да прави избор осъзнато. И заедно с получаването на разум човекът започнал да си създава карма.

Растенията нямат карма и животните нямат карма. Кармата като следствие на действията, е присъща само на същества, притежаващи разум. Затова щом човекът получил разум, станал и отговорен за своите постъпки. За всичко, което вършил на Земята.

Затова разумът станал за човека едновременно най-голямото му щастие и най-голямото му нещастие.

Интуитивно човекът винаги е подозирал, че някой извън него носи отговорност за всичко, което му се случва. Това е и вярно, и не е вярно. Защото след като човекът получил разум, този разум станал негова неразделна част. И той вече не можел да вини никого за това, което се случва с него.

Като насочвал Божествената Енергия по начин, който не съвпада с Божествения замисъл, човекът създавал карма. Божествената Енергия ставала плътна и формирала заобикалящия човека свят.

Така бил създаван материалният свят и така била създадена кармата.

И човекът може да обвинява за всичките беди, които са му се случвали, външни сили – Луцифер и падналите ангели. В други легенди могат да се срещнат други имена.

Но ако човекът не бил получил разум, той не би съответствал на замисъла, който е заложил в него Бог при създаването му. И е стоял въпросът дори за унищожаването на земната еволюция, тъй като не съответствала на Божествения замисъл.

Затова не е логично да обвинявате за всичките си грехове тези, които са ви дали възможност да продължите своята еволюция.. Действително, след като станало даряването на човека с искрата на разума, кармата от неправилните постъпки започнала да пада както на човека, така и на Владиката, който е дал своя частица на човека. Затова всичко се преплело и всичко може да бъде разплетено, след като човек се наиграе достатъчно в създадената от него илюзия и успее да осъзнае Висшия Път, който съществува и е предназначен за него.

Умът на човека е най-голямото наказание и едновременно с това е за него възможност, преминавайки през физическия свят като през чистилище, да се очисти от всичко небожествено и да стане най-после този, който трябва да стане – Богочовек.

Ключът към вашето развитие е заложен във вашето съзнание. Докато търсите извън себе си виновните за вашите беди и нещастия, вие заемате позиция, която не води към положителни промени.

Можете много дълго да разсъждавате, кой е виновен за урагана, който премина неотдавна и взе хиляди човешки жертви. Но докато не запретнете ръкави и не започнете работа по ликвидацията на последиците от този ураган, нищо няма да се промени.

Затова най-главното за вас сега е да разберете, че позицията на търсене на виновните извън самите вас не е конструктивна позиция. Трябва да разберете, че никой освен вас не носи отговорност за всичко, което се случва във вашия живот. И след това трябва да започнете да разплитате кълбото на цялата тази карма, която сте създали за стотици и хиляди прераждания.

Вие отработвате карма всяка секунда от своето пребиваване на Земята, когато преодолявате външна ситуация в своето съзнание и изработвате правилно вътрешно отношение към всичко, което се случва покрай вас.

Затова, колкото по-бързо престанете да търсите виновните извън вас самите, толкова по-бързо ще успеете да преодолеете тези ограничения на пространството и времето, които сте си наложили.

Земята прилича на гигантски мравуняк. И всеки отделен индивид на Земята е свързан с всяко живо същество на планетата.

Нашата задача прилича на задачата на Слънцето, което осветява вашия мравуняк и изпраща живителни лъчи. И тези лъчи ви карат да се пробудите, да размърдате схванатите през нощта крайници и да се движите, да се захванете с работата, която трябва да изпълнявате.

И вашият напълно уникален инструмент, който сте развили, еволюирайки на планетата Земя, се превръща от ваше наказание във ваша благословия. Защото именно благодарение на вашия разум вие сте способни да се издигнете до тези висоти на Божественото съзнание, към които е невъзможно да се приближите, без да притежавате този напълно уникален опит, който сте натрупали за времето на своите въплъщения на планетата Земя.

Вашият ум е този, който ви е потопил в дълбините на материята и само той може да ви извади от тези дълбини.

И Божествените качества на вашия ум, придобити по време на странстването ви в материалния свят, ще останат и ще преминат заедно с вас в другия, във Висшия Свят. А от низшите качества на вашия ум, от плътския си ум трябва да се откажете сами.

Затова вашата задача е да се научите да различавате в себе си всичко, което е от Бог, от това, което сте създали сами и което принадлежи на този свят. Вашият физически свят прилича на родно гнездо, в което се чувствате уютно. Но рано или късно идва моментът, когато трябва да се разделите с вашето гнездо. Защото сте пораснали и сте готови да разперите крила и да полетите.

Нека всяка догма, която живее във вашето съзнание, да бъде преодоляна.

Всяко птиче, преди да се излюпи от яйцето, трябва със собствени усилия да пробие черупката. Затова и вашата задача, вашата най-главна задача е със собствени усилия да пробиете черупката на догмите и да постигнете способност за непредубеден поглед към всяка легенда.

Вашият ум, вашият разум е змията-изкусителка, която ви е съблазнила за пътя, който сте избрали да преминете на планетата Земя.

И вашият разум е тази змия на мъдростта, която ще ви научи да изберете по-висшия Път.

Помислете, не дойде ли времето да започнете да разбивате черупката на догмите и невежеството.

Помислете над двойния смисъл на символа на змията. Змията-изкусителка и змията-мъдрост.

Вървяхте надолу, дойде време да тръгнете нагоре.

АЗ СЪМ Майтрейя, вашият Гуру.