Розарий
"Придвижване по Пътя"

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. СУРА АЛ-ФАТИХА ("ОТКРИВАНЕ") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. СУРА АЛ-БАКАРА ("КРАВАТА") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. СУРА АЛ ИМРАН ("РОДЪТ НА ИМРАН") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. СУРА АЛ-ХАШР ("ИЗСЕЛВАНЕТО") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

Принципи на построяване на външните организации

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. АЗ СЪМ дойдох да поговорим за пътищата за развитие на нашето движение, за пътищата за развитие на външната част на организацията, известна ви като Йерархия на Светлината или Великото Бяло Братство. Вие знаете за добрата съгласуваност на нашите действия и за йерархията на нашата структура. Когато нашите последователи говорят за демократичните принципи, които следва да бъдат приложени във външните ни организации, ние не можем да не се усмихнем. Не, съществува строго подчинение на низшето на по-висшето. И този принцип на подчиненост не подлежи на обсъждане. Вие можете да се занимавате със създаването и развитието на каквато и да е организация, базираща се на принципите на демокрацията. Но тази организация няма да има никакво отношение към нашата Йерархия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. В основите на нашите организации винаги е стоял принципа на пълното подчинение на членовете им на висшия Закон на тази вселена. А този Закон предполага подчинение на всички, които са на по-ниска степен в своето развитие на по-висшите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Може да ви се стори, че тази част от моите наставления противоречи на по-рано даденото учение за служенето на висшето на по-низшето в тази Вселена. Възлюбени, това е привидно противоречие. В началото вие доброволно ограничавате егото си, поемате определени задължения, свързани с вашето служене и след това получавате цялата необходима за това помощ. Това е помощ, касаеща вашето служене, а не вашите представи за това, какво следва да получите за служенето си. Ако у вас се появяват мисли за придобиване на каквито и да е материални или свързани с придобиване на власт преимущества по време на вашето служене, то по-добре да стоите настрана от нашите външни организации.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Не си струва да играете с нас според вашите правила. Всички подобни играчи с времето разбират цялата тежест на кармата, която създават чрез играта си на посланици, на служене на Йерархията и на служене на Бога. Тези, които са искрени и безкористни в служенето си, получават нашата помощ и поддръжка във всичките си начинания и стремежи, съответстващи на Волята на Бога. Онези, които се стремят да получат някакви преимущества лично за себе си, ще бъдат поставени в сурови условия, в които ще трябва да направят окончателния си избор кому да служат. Дали имат намерение да служат на Бога или ще продължат да служат на своето его.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. И това, което наблюдавате в организациите, провъзгласили се за наши външни организации, представлява процес на отделяне на зърната от плевелите както вътре в самата организация, така и в сърцата на индивидите, от които се състоят тези организации. Ако имате желание да накарате Бог да играе по вашите правила - да, всъщност вие ще получите пълната илюзия, че успявате да го направите. Вие ще постигнете пълен външен ефект, доказващ на вас и на хората, които ви поддържат, че сте постигнали много в движението си по пътя. Но има голяма разлика между външните и вътрешните постижения.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. И независимо от длъжностите, които си присвоявате, от обредите, които изпълнявате, от украшенията, с които се кичите, и от местата, където се кланяте на златния телец - всичко това по никакъв начин не се отразява на вашите постижения. А истинският Христос с боси крака и проста власеница ще има своите постижения, които ще са скрити за очите на профана, но ще са явни за онези, чиито очи са отворени, а ушите им са готови да чуят Истината. Никога не търсете външни, ефектни потвърждения за правилността на нашите учения. Ще ви кажа нещо повече. Нивото на съзнанието на човечеството понастоящем е такова, че там, където са съсредоточени големи маси вярващи и голямо богатство, което от ваша гледна точка е неопровержимо доказателство за истинността на дадена религия или вяра и за поддръжката им от самия Бог, там всъщност най-малко се проявява Божествената Истина и най-малко присъства Божественото начало.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Христос се проявява в тихата беседа, сред малобройните си искрени ученици. Тълпите от хора се събират или за да видят месията, или за да го разпънат. За повечето хора няма голяма разлика дали ще гледат реалния месия Христос или някоя популярна естрадна звезда.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Плачевно е да наблюдаваш тълпите хора, носители на масовото съзнание. Съзнанието на повечето хора е толкова далеч от Божественото, че е по-добре да стоите настрани от хорските тълпи. Аз съхранявам в сърцето си идеята за Новата Епоха. Виждам прекрасни цветя, разцъфтяващи в сърцата на нашите последователи, достигнали нивото на Христовото съзнание. Аз виждам тези цветя разцъфтяващи тук и там по цялата планета. Всяко Христово същество може и трябва да стане онзи първоначален кристал-зародиш, около който се образуват нови и нови сътрудници, и така във физическия план ще се появи прекрасен кристал - такава общност на Светия Дух, която се състои от нашите предани сътрудници, имащи една-единствена цел да служат на Бога и Братството.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Вие можете да строите вашите общности върху външни демократични принципи, но нека винаги най-главният във вашите общности и във вашето управление да бъде Христос. Настъпил е нов етап на сътрудничество и Христовите същества трябва да се обединят във физическия план първоначално в малки организации и групи, които ще послужат като зародиши, матрици, праобрази на бъдещата структура на обществото.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Вие не можете да измените съзнанието на всички правителства по света и на всички хора на Земята. Но вие можете да измените своето съзнание дотолкова, че това да ви позволи да се обедините с подобни на вас Христови същества в общности на Светия Дух. Казвам ви, че това сега излиза на преден план. Посейте в своите сърца замисъла за организация, състояща се не от милиони или хиляди, а от малко на брой Христови същества, които подчиняват целия си живот на изпълнението на Божията Воля и изпълнението на плановете на Йерархията във физическата октава. Всяко такова Христово същество ще има вътрешен контакт с Братството. И вие ще можете да се ръководите във външната си дейност от онези принципи и наставления, които ще получите по време на медитациите и вътрешното си общуване с нас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Бъдете точка между световете

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Повярвайте, че само вашето его и недостатъчната чистота на четирите нисши тела, аурата и чакрите не ви позволяват да реализирате нашите планове за сегашния момент. Вие можете да измените окръжаващата ви среда в съответствие с Божествения образец. Но за това вие трябва да измените себе си и да влезете в синхрон с Братството. Вие трябва да имате вътре в себе си звучащ като камертон верен звук, съзвучен с вашето Висше Аз, с Бога вътре във вас. И чрез тази вярна нота вие ще можете да намерите сътрудници във физическия план и да разберете Божествения план за дадения момент, за да започнете да действате, давайки на света около вас правилен образец и ориентир за подражание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Вие трябва да започнете без да чакате някаква външна команда. Всички инструкции и указания какво и как да направите ще получите отвътре, от сърцето си. Вие само започнете да действате и повярвайте, че всички Възнесени Небесни Сили ще са готови да ви помагат за изпълнението на вашите планове и замисли.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Ние започваме нов етап от нашето движение. И той започва там, където се намирате сега и в момента, когато произнасяте в сърцето си: «Аз съм готов, Господи. Вземи ме, Господи, вземи моите знания, моите способности. Използвай ме, Господи, за изпълнението на Твоите планове. Ето, аз СЪМ, Господи. Аз се смирявам пред Твоята Воля и Твоя Закон. В мен вече няма нищо, което не е от Бога. Няма нищо, което да ни разделя. Ние сме единни».

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Вие ще грешите и ще падате, но трябва да продължавате да вървите. И вашето приближаване към Истината ще е дотолкова успешно, доколкото чист и искрен е мотивът ви. Вие сте самотни само до мига, когато почувствате своето единство с Бога вътре в себе си, и чрез това единство вие ставате единни с всеки, чиито вибрации са съзвучни с вашите вибрации.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Да, възлюбени, вие не сте много, но достатъчно от вас понастоящем са във въплъщение и могат да започнат да действат, за да създават общности на Светия Дух направо там, където се намират в момента. Аз ви давам този импулс за обединение от моето сърцето. И аз търпеливо чакам, когато всеки от вас ще е готов да се присъедини към Йерархията на Светлината и да бъде неин преден пост там, където се намирате точно сега.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Нашата цел е да получим точката Светлина, между световете. И тази точка придобива за нас безусловна важност. По този начин ние утвърждаваме присъствието си във вашия свят и предоставяме възможност на въплътения посланик да достигне нашите октави.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Това, което е по силите на едни, рано или късно ще овладеят всички. Това, което очакваме от вас, е да се намирате в точката между световете. Да бъдете в точката между световете – това е, което трябва да постигнете, ако не в това въплъщение, то в едно от следващите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Длъжността посланик не е пост, изискващ почит и преклонение, длъжността посланик, мантията на посланик, това е само възможност по-качествено да се осъществява служенето в името на Бога. Мантията на посланика позволява да се променят вибрациите на пространството и ние имаме възможност да присъстваме и да предаваме нашите послания в точката, където се съединяват световете.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Помислете за това, че всеки от вас може да стане такава точка. И в действителност това е само въпрос на вашия избор, вашето желание и вашата устременост. Много трябва да се пожертва, за да се заслужи мантията на посланик. Ще се наложи да се откажете от всичко, което ви привързва към този свят. И ако някой от вас иска да тръгне по пътя на посланичеството, аз с удоволствие лично ще се заема с вашето обучение непосредствено или чрез този посланик.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Време е да се сбогувате с поредния мит, присъщ на вашия свят, че посланикът е изключителен човек. Действително има определени ограничения, свързани с вашето кармично минало, които могат да ви попречат да станете наш посланик. Но това не може да ви попречи да служите в по-ограничен вид и все пак максимално приближен към служенето в качеството на посланик.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Истинските и лъжливите посланици

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Днес бих искал да дам пояснение по въпроса засягащ тема, широко обсъждана във вашия свят. Това е въпроса за лъжливото посланичество, лъжливите учители и лъжливия път. И аз имам намерение днес окончателно да ви изясня този въпрос. На въпроса за посланичеството, както и на всеки въпрос засягащ вашия свят, е присъща точно такава дуалност, каквато е присъща на всичко във вашия свят. Затова действително има посланици, които представляват Силите на Светлината, Йерархията на Силите на Светлината и има посланици, които казват, че представляват йерархията на силите на светлината, но те в най-добрия случай представляват само себе си, а в най-лошия случай действително са се предоставили на разположение на онези сили, които може да бъдат наречени сили на тъмата. Тези сили аз предпочитам да нарека сили, увеличаващи илюзията, т.е. сили които в дадения момент се противопоставят на плановете на Бога за дадения еволюционен етап в тази вселена.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Но каква е разликата между истинските посланици и лъжливите? От какво трябва да се ръководите при вашия избор? Този въпрос е много сериозен. Защото от вашия избор кой посланик ще следвате зависи на чия страна ще се окажете в този момент на отделяне на зърното от плевелите. Може да си давате вид, че не ви е нужно да правите никакъв избор и не е нужно да отдавате предпочитания на никой посланик, че вие се доверявате само на онзи Бог, който присъства във вас, и на вашето Христово АЗ. И това ще бъде правилна позиция, при условие, че действително имате връзка с Бога във вас или с вашето Христово Аз. Но повечето хора все пак нямат такава връзка и следователно те са принудени в една или друга степен да се ръководят от информацията, която идва отвън, от хората, провъзгласили се за наши посланици или учители. Какъв е критерия и в какво е разликата?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Преди всичко истинският посланик никога няма да ви принуждава да го следвате или да не го следвате. Задачата на посланика е просто да снема информацията на физически план и да служи за ориентир в морето от различни религиозни течения и учения. Той не се нуждае от вашата подкрепа и от вас в качеството на свои последователи. Вие сами по своя воля решавате да приемате ли информацията, която достига до вас чрез дадения посланик като ръководство в живота или не. Задължителни са такива качества, като безкористност и липса на желание да си създавате име и да придобивате популярност. Единствената задача, която ние приветстваме и която трябва да изпълнява нашият посланик, това е колкото се може по широко разпространение на Учението с всички достъпни средства.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Ако преминем към разглеждането на категорията посланици, посветили се да служат на противоположните нам сили, то тук е налице напълно противоположен стремеж към обкръжаване с последователи и ученици и използване на тези последователи за умножаване на своята власт, контрол и повишаване на своето благосъстояние във физическия свят. Доколкото противоположните нам сили нямат свой енергиен източник (те предпочетоха да се откъснат от единствения източник на енергия на тази вселена, Божествената Енергия), за поддържане на съществуването им е необходима вашата енергия. Под формата на вашето признание, вашето поклонение, вашите дарове, вашия данък. Подобни хора ще използват цялото си влияние вие да не можете самостоятелно да получите достъп до общуването със Силите на Светлината. А на такова общуване те не могат да ви научат, защото те самите го нямат. Те могат най-много да ви включат към своя егрегор, сформиран от енергията на последователите, които подаряват своята енергия на тези лъжливи посланици и лъжливи учители.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Вие трудно ще направите разлика, защото външно всичко изглежда еднакво. Вие чувате правилни думи. Вие виждате правилно извършвани действия. Вие можете даже да изпитвате състояния на религиозен екстаз. Но вашият духовен напредък под ръководството на лъжливи учители е невъзможен. В най-добрия случай ще тъпчете на място, а в най-лошия случай можете да загубите всичко, което сте постигнали.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Възлюбени, ако правилно сте избрали учителя и се вслушвате в думите, идващи чрез нашия посланик, резултатът, плодовете, последствието от вашия правилен избор ще се проявят не след десетки години и не в следващия живот. Вие ще почувствате вътрешна промяна още през следващите няколко месеца. Да, възможни са тестове, възможни са отстъпления назад, борба, спорове с вашето его, с нереалната част от вас самите. И тези спорове, и тези тестове, и тази борба могат да бъдат твърде болезнени. Но вие трябва да разбирате, че без тази борба вашата нереална част не може да ви напусне и вие няма да можете да удържите победа над нереалната част от вас самите, ако постоянно следвате своето его и своите желания.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. За да изтече гнойта навън понякога се налага да се направи разрез, а това може да бъде болезнено и твърде неприятно. Но ако не се избавите от гнойта в организма си, възпалителният процес може да обхване целия ви организъм и да го доведе до гибел. Във вашия дуален свят не винаги това, което е неприятно, е вредно и не винаги това, което доставя удоволствие, е полезно. Затова, възлюбени, дарбата за различаване е качеството, за което вие трябва да молите като за милост, която трябва да ви бъде дарена на първо място.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Трябва да засегна още един важен момент. Посланикът е човек, който стои на върха на планината. И всички мълнии, и всички урагани бият преди всичко по него. За това са много малко хората, способни да се удържат на върха на Божественото съзнание, намирайки се във вашия свят. И много, преминали нашите тестове и заслужили своите мантии на посланици, впоследствие се оказаха неспособни да удържат съзнанието си на нужната висота и се лишиха от нашите мантии.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Затова, възлюбени, аз много добре разбирам вашите трудности, свързани с двойствеността на вашия свят и с невъзможността понякога да получите истинска представа за едни или други хора, събития и неща. Мога да ви кажа, че вашето Висше Аз винаги знае Истината. И затова вие трябва да се доверявате само на вашето Висше Аз, а не на външни впечатления, думи и даже действия, предприемани от едни или други хора, провъзгласили се за наши посланици или ваши учители. Лъжливите учители и лъжливите посланици се хранят с вашата енергия. И всичко, на което могат да ви научат е как да подхранвате своето его. За съжаление, човек, който има много голямо его, не е способен да разпознае нито нашите вибрации, нито нашите истински посланици.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Но ние знаем, че рано или късно жизнените изпитания и жизнените ситуации ще го доведат при нашите посланици. И след всички изпитания такива хора ще са благодарни да получат възможност просто да седят в краката на Гуру и да слушат думите на Истината. И техните сърца, закалени в страданията, няма да може да заблуди нито външния вид на Гуру, нито това, че техният Гуру не е признат от силните на този свят. Поискайте дар за различаване и ще получите това, за което молите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Връзката с Висшето Аз и Общината на Светия Дух

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. Във всеки момент от времето, когато се намирате в своя свят, вие можете в същото време да пребивавате в нашия свят. Съществува част от вас, която се намира постоянно във Висшите светове. Тази част съхранява своята връзка и своето взаимодействие с Висшата реалност през целия период на въплъщенията ви във физическата октава.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Настъпва космически срок и вашата Висша част се облича в по-плътни тела и се спуска в материята. С уплътняването на обкръжаващия ви свят връзката между вашите Висша и нисша част постепенно се нарушава и отначало е едва различима, а после съвсем изчезва. Когато материалността на вашия свят достигне своята най-ниска точка вие губите връзка със своята Висша част.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Затова всички истински духовни практики, които съществуват във вашия свят са насочени към възстановяване на тази вътрешна връзка. Щом си спомните кои сте вие всъщност и щом получите възможност да общувате със своята Висша част, вие постигате способност да изменяте вибрациите си по ваше желание. Вие продължавате да се намирате във вашия физически свят и в същото време съзнанието ви се извисява да такава степен, че в определени моменти ставате способни да получавате информация и знания от нашия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Много водещи деятели от всички времена са притежавали способност спонтанно, непроизволно да повишават своите вибрации и да се оказват във висшите ефирни октави в състояние на бодърстващо съзнание. Именно оттук те са черпели и черпят своето вдъхновение и образците за своите произведения на изкуството, творчеството, научните знания и изобретения. Всяко откритие винаги се е правило от хора, имащи в една или друга степен достъп до нашата реалност. Сега способността за взаимно проникване на световете и проникване на вашето съзнание в нашия свят ще бъде многократно усилена.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Вие ще получите даровете на Светия Дух и ще получите наистина вълшебни способности. Всичко това ви очаква в близко бъдеще. Единственото, което ви спира, това е вашата привързаност към физическия свят и вашите недостатъци. Вие трябва да придобиете способност да различавате в себе си това, което не е Божествено и постоянно да се отказвате от него. В началото вие ще можете да постигнете общуване с нас и със своята Висша част само водейки напълно изолиран начин на живот и като се отказвате от всякакво влияние на масовата култура и от влиянието на хора, подложени на въздействието на масовата култура.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Това е както при първопроходците, които се изкачват върху голите скали на Божественото съзнание. Усилията и работата на тези първопроходци са наистина титанически, изискващи прилагането на всички сили и на всички дадени от Бога способности. На малцина във вашето време ще се отдаде да се издигнат до върховете на Божественото съзнание. Пътят е толкова тежък, че е възможно във всеки момент да се сринеш и да не се задържиш на достигнатата височина.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Но на онези, които последват тези първопроходци ще им бъде значително по-леко. Аз предвиждам в най-скоро време възникване на общини в различни кътчета на Земята, които ще се състоят от хора, притежаващи определено ниво на Христово съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Тези общини ще станат първообрази, матрици на бъдещите селища и бъдещото устройство на човешкото общество. Като съчетават в себе си производствените задължения и духовното служене, подобни общини ще бъдат автономни и напълно независими от окръжаващия ги свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Виждам, че с течение на времето в местата, където се образуват такива общини на Светия Дух ще се установят съвършено нови принципи на държавно и светско устройство. В местата, където подобни общини преобладават, ще се създадат условия за пришествието на Златния Век.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Надявам се, че подобни общини ще възникнат преди всичко на територията на Русия, доколкото тази страна по своите исторически традиции винаги е била склонна към водене на колективно стопанисване. Сложността е била в това, че някои сили винаги умело са използвали тези национални качества и са манипулирали склонността на хората към общинен труд за своите користни цели.â Искам също да ви обърна внимание на това, че не може да има идеална община дотогава, докато всеки член на колективното съобщество не достигне определено ниво на Христобитие и не спре да използва достиженията на съвместния труд и творчество за своите користни и егоистично цели.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

Пътят за Дома

Аллах възлага на всяка душа само според силите й. За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила. "Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас! Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни! И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай!
Ти си нашият Закрилник. Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

1. И отново пред всеки от вас на първи план застава въпроса за личния стремеж за усъвършенстване в Бога. За отказ от своето его и грижа за чистотата на своите четири низши тела. Има един важен момент, на който бих искал да ви обърна внимание. В действителност има два пътя водещи до усъвършенстване в Бога. Първият е свързан с уединение и молитва и той е много по-лек. Вторият е, когато работите върху себе си без да изоставяте обикновения си начин на живот.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Всеки от тези пътища има своите плюсове и минуси. Ако единственото препятствие пред вас, за да започнете сериозна работа върху себе си е вашето обкръжение на този етап от Пътя ви и вие автоматически се отказвате от сериозни занимания, тъй като смятате, че външните условия няма да ви позволят да правите това, в този случай съм длъжен да ви напомня, че условията, в които се намирате, съответстват на вашето ниво на съзнание и на съотношението между вашата отрицателна и положителна карма. Затова за всеки от вас стартовите условия ще бъдат различни.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Ще ви се наложи да преодолявате всички неудобства на външните условия и кармичните обстоятелства. Но трябва да осъзнавате, че вие сами със своите избори в този и предишни животи сте заслужили условията, които ви окръжават в живота. И вашето оплакване от лошите условия и нехармоничното обкръжение са просто оправдание на вашето его, за да не правите нищо. А мнозина просто стигат до директни обвинения на Бог и Владиците за обстоятелствата в живота си.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Затова първата крачка по вашия Път ще бъде смирение пред обстоятелствата, в които тръгвате по Него и вземане на решение да следвате Пътя, който води обратно към Бога, независимо от външните обстотелства в живота ви. Повярвайте ми, ако проявите устременост и решимост в следването на Пътя, вие ще получите цялата необходима помощ. С течение на времето обстоятелствата в живота ви ще се изменят към по-меко проявление на всякакви, даже много тежки кармични ограничения. Според степента на изменение на вашето съзнание ще получите всичко, което е необходимо за духовното ви израстване и усъвършенстване в Бога.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Всички препятствия и всички ограничения са скрити вътре във вас. И всички ограничения, които имате – това е натрупана отрицателна енергия в четирите ви низши тела. Представете си, че вашите четири низши тела представляват таван, където в течение на няколкостотин години са се събирали всички ненужни вещи. В течение на времето този таван така ще се замърси и запраши, че няма да е възможно даже просто да се качите на него. В по-голямата част от човечеството четирите низши тела са именно такива замърсени тавани.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Затова е необходимо в един прекрасен ден да вземете решение и да започнете да разчиствате тавана от кармичните си натрупвания. Разбира се няма да успеете да направите това за един ден и възможно е, даже за няколко години, но колкото по-бързо вземете решение и започнете да действате, толкова по-бързо ще приключите с мръсната и изморителна работа за разчистване на съзнанието и подсъзнанието си, където вие със завидно упорство сте трупали всякакви психологически проблеми през целия период на въплъщението си на Земята.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Естествено, когато проблемите ви започнат да изплуват един след друг от вашето подсъзнание, тогава ще ви се наложи да приложите значителни усилия, за да ги преодолеете и завинаги да се простите с тях. Все едно вземате старите неща от тавана, а те събуждат у вас понякога много болезнени спомени, които ви причиняват непоносима болка. Но вие се изпълвате с решителност и изхвърляте ненужните вещи и заедно с тях се освобождавате от част от отрицателната енергия, която е във вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Затова аз искам отрано да предупредя онези, които се готвят за приятно прекарване на времето си по Пътя към Дома. Не очаквайте лек път. Бъдете готови за всякакви изненади. Вие никога не знаете каква енергия ще се раздвижи от вашите кармични залежи. Ще извършвате постъпки, за които няма да намирате логично обяснение. Ще се сблъсквате с хора, към които ще изпитвате бурни, с нищо немотивирани чувства. Със вас ще се случват странни неща. Вие трябва да сте готови за всичко.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Вие трябва постоянно да помните в съзнанието си за взетото решение да се върнете към Бога, да възвисите своето съзнание до Висшите светове. И винаги трябва да помните, че не сте сами. Ние зорко наблюдаваме всеки, който се е осмелил да се катери по скалата на Божественото съзнание и в краен случай, ние винаги ще ви подадем ръка в критична ситуация. Ако помислите ви са чисти няма от какво да се боите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Чистотата на вашите стремежи ви обвива в неуязвима защита от Светлина. Всеки от нас докато е бил на Земята е преминал по същия този Път. Пътят е проверен. Затова гответе се за пътуване и стъпвайте по-смело на Пътя.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.