Постигането на Божествената Истина е постоянен процес

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител. АЗ СЪМ дойдох чрез този Посланик.

Изглежда странно, че толкова много Възнесени Същества ви дават своите диктовки в продължение на такъв кратък период от време. Трябва да ви уверя, че в това няма нищо странно. Възнесените Учители имат желание да общуват с човечеството и използват всяка възможност, която им се предостави. Ще продължаваме да правим това, докато не се промени ситуацията във вашия свят, свързана с приемането на тези диктовки.

Трябва да ви кажа, че в действителност ние внимателно планираме всяко приемане на диктовка и се стараем да проверяваме информацията и да даваме точно това, което най-много съответства на текущия момент на Земята. При това се налага да се съобразяваме с обема от знания на Посланика и естествените ограничения на този канал.

Така например ние не можем да предадем информация, която не се приема от външното съзнание на Посланика поради присъщите му ограничения.

Но смея да ви уверя, че изпращаме всичката информация, която е възможно да бъде предадена чрез този физически канал.

Сега бих искал да пристъпя към предаване на малко нова информация.

Представете си един съд, пълен догоре. Щом е пълен, няма да можете да добавите нищо повече в него.

Затова нашата и вашата задача и една от целите на тези диктовки е да се постараем да освободим място във вашите съдове за възприемане на нова информация.

Вашият физически мозък, за разлика от възможностите на вашия Божествен разум, е твърде ограничен. Ако във вашия физически мозък съществува информация по определен въпрос, вие не можете да възприемете информация по същия този въпрос, която е с малко по-различно съдържание.

В това се състои цялата сложност на работата с човешкото съзнание.

Ако сте получили информация от източник, който считате за авторитетен, а след това до вас идва информация от друг източник, който е нов за вас и този източник предава малко по-различна или направо противоположна информация, вие най-вероятно ще отхвърлите информацията от новия източник.

В това няма нищо лошо. Ако възприемате за чиста монета всяка информация от всеки външен източник, вие просто не бихте могли да съществувате във вашия свят. Защото ще ви се наложи да държите в съзнанието си напълно противоположна, взаимно изключваща се информация.

Затова на даден етап от еволюционното развитие на човечеството преобладават определени истини, които по-късно постепенно биват заменени от други истини. Така постепенно се извършва еволюцията на човешкото съзнание, изключваща насилствения път.

Най-големият проблем, с който се сблъскваме, когато работим с човешкото съзнание, е именно неговата ограниченост и склонността да приема за догма получената по-рано информация от авторитетен източник.

Всеки път, когато пристъпваме към излагане на нова информация, ние правим това много деликатно, стараем се да не предизвикаме отхвърляне и неприемане, водещи до бурни реакции и предизвикващи прекалено големи изблици на отрицателни емоции в пространството.

Предлагам ви да погледнете по малко по-различен начин на въпроса за падналите ангели. Навярно помните как е разгледан този въпрос в книгите, дадени чрез нашите предишни посланици. Аз самият съм давал някои мисли, свързани с падението на ангелите, които влязоха в Учението, широко разпространено на запад.

Трудно е да се каже защо това учение толкова допадна на хората. Навярно на човешкото съзнание му е много близка идеята за бунт против Бог и неговите Закони. И е твърде съблазнително да припишеш собствените си недостатъци дори на Висшите Сили. Не намери ли бунтът на ангелите толкова широко разпространение в западния свят, защото тази идея много се харесва на съвременния човек и винаги можеш да оправдаеш своето поведение с това, че дори ангелите на Небето се бунтуват.

Досега в диктовките се стараехме да заобикаляме тази тема и ако споменавахме за нея, то засягахме само общите въпроси, отнасящи се до борбата на двете начала – силите, умножаващи илюзията и силите, стремящи се да се завърнат към първоначалното непроявено Божествено творение.

Трябва да ви кажа, че легендата за падналите ангели, както е изложена в много учения, разпространени на запад, просто отразява Космическия закон, който неизменно изисква на определен етап от космическата еволюция висши Същества на Светлината да се въплъщават в човешки тела. Висшата форма на живот, получила своето окончателно освобождаване от физическа форма в предишни космически цикли, на определен етап трябва да се върне във физическия план в тела на хора, които са на по-ниска степен на еволюционно развитие, за да се предаде на тези тела искрата на Божествеността, Божествения разум и Божественото съзнание.

Проявеният физически  свят не може да бъде оставен сам да се развива, той не може да съществува автономно от цялото Творение. Поради голямото присъствие на силите на хаоса в проявения свят, той има нужда от постоянна грижа и закрила от страна на Висшите проявени светове в тази Вселена.

Процесът на слизане на ангелите в човешки тела е необходим етап от еволюционното развитие. Този процес може да се сравни с начина, по който вие подобрявате тестото. Ако тестото поради някаква причина не е станало много качествено, вие го подобрявате. Можете да му добавите яйца или масло, за да му придадете по-добро качество и свойства. Точно такъв процес се използва, за да се дадат на човечеството по-висши способности чрез въплъщаването в човешки тела на частици от Същества, стоящи на по-високи нива на еволюционното развитие.

Този процес на превръщането на човека в повече Божествен, повече съответстващ на своята първоначална Божествена природа продължава постоянно.

В хода на тези диктовки нееднократно ви беше казвано, че всеки човек, който е подготвил своя физически храм, получава вътре в него допълнителна Светлина във вид на присъствие на Същества на Светлината, които са способни да се проявят чрез предоставения от вас физически проводник.

Ние се стремим да присъстваме в хората на Земята, стремим се да използваме всяка възможност за допълнително наше присъствие.

Тук няма нарушение на Закона за свободната воля, тъй като човекът, достигнал степента на сътрудничество с нас, охотно предоставя своя храм за нашето присъствие. И действително замисълът се осъществява и вие ставате нашите ръце и крака.

Точно по този начин преди милиони години е станало слизането в телата на хората на ангелите, или висшите Същества на Светлината, които са надарили човека с разум и са влезли в състава на неговото Висше тяло, или Христово Аз.

Не искам повече да акцентирам вашето внимание днес върху тези неща. Защото предчувствам твърде бурната реакция на мнозина, които ще прочетат тези редове. Казах достатъчно, за да разбудя вашето съзнание и да му дам нов импулс за постигане на Божествената Истина.

Не мислете, че ще постигнете цялата Божествена Истина изведнъж. Ще измине известен период от време и усвоената с такъв труд от страна на човечеството истина отново ще трябва да бъде заменена от друга истина, която още повече ще приближи разума на човека към Божествената Истина.

Този процес на постигане на Божествената Истина ще продължава постоянно.

От вас се иска само постоянно желание за познаване на Божествената Истина, да се стремите към нейното изучаване и да се освобождавате от всякакви догми, към които човешкото съзнание се привързва така бързо, че разделянето с тези догми е твърде трудно и понякога причинява значителна болка и отхвърляне от страна на егото на човешкото същество.

Помислете над това, че чувството, че притежавате Божествената Истина в цялата ѝ пълнота представлява по същество проява на вашето его. Как е възможно ограниченото съзнание да побере неограничената Божествена Истина?

Днес ви дадох много нови знания и се постарах да го направя максимално меко, за да не предизвикам прекалено големи ментални и емоционални изблици във вашата аура.

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител, който беше днес с вас.