Променяйте съзнанието си, променяйте мисленето си,
променяйте начина си на живот

АЗ СЪМ Ланело, пристигнал при вас отново чрез този Посланик. Днес трябва да ви дам кратко Учение, което надявам се ще ви бъде полезно именно на този етап от познанието на Божествената реалност.

Вие знаете, че познаването на Божествената реалност е постепенен процес. Не можете изведнъж да осъзнаете цялата пълнота на Божествената Истина. Това ще е равносилно да се опитате да натъпчете в малък глинен съд обем, по-голям от този, който може да се събере в него. Съдът може да се пръсне. Затова, когато с вашето външно съзнание осмисляте някакво понятие, учение, знание, вие не можете да поместите в него целия обем на това знание.

Вашето съзнание трябва да премине през процес на постепенно изменение и преобразуване. В този случай процесът на постигане на Божествената Истина ще премине повече или по-малко безболезнено за вас.

Много неща, присъщи на Божествената реалност, получени от вашето човешко съзнание, могат да предизвикат отхвърляне и неприемане. Цялата работа е в това, че човешкото съзнание съществува в определени времеви и пространствени рамки и е ограничено от тези рамки. Когато бъдете в състояние да преодолявате тези времеви и пространствени рамки, диапазонът ви на възприемане на Божествената реалност ще се разшири. Но дотогава вие получавате трохи от знания и даже тези трохи, ако не съвпадат с получените по-рано от вас знания от други източници, могат да предизвикат отхвърляне и дори агресия.

За съжаление диапазонът на възприемане на действителността от вашето съзнание е много ограничен. Но това не би било толкова сериозно препятствие и би било възможно постепенно да се дават и дават нови знания, разширявайки границите на възприемането ви на света. Човечеството обаче е склонно да възприема в съзнанието си много неща като догма и всяко отклонение от тази догма разглежда като кощунство и вероотстъпничество. Цялата работа е в сумрака на вашето съзнание. Когато съзнанието ви е потопено в невежество, вие сте склонни към осъждане на всичко, което не съответства на получените по-рано представи и разбирания. Единственото лекарство срещу невежеството е Светлината на знанията. Преодоляването на вашите вътрешни бариери, вътрешни блокажи и вътрешни препятствия винаги е било главната и първостепенна задача на търсачите на духовното.

Ако погледнете непредубедено на човешката история и особено на историята на религиите ще разберете, че по-голямата част от конфликтите, в това число и върху религиозна основа, са били предизвикани от това, че хората не са били склонни да приемат други гледни точки и не са били склонни да полагат усилия за намиране на общи подходи по един или друг въпрос.

Всеки е признавал само своята гледна точка и не се е съобразявал с гледната точка на другия.

Затова първостепенна задача на вашето време е търсенето на общите допирни точки между религиозните течения и всякакви нови учения.

Задачата е да се издигнете над ограниченията, свойствени за всяка религиозна система. Главна и отправна точка в създаването на мостове между различните гледни точки ще бъде признаването на простия факт, че на дадения етап от развитието си човечеството не е в състояние да опише със 100% достоверност цялата пълнота на Божествената Истина. Можете като начало да се съгласите, че няма зла умисъл в това, някой да разбира Божествената Истина така, а друг да разбира Божествената Истина иначе. В края на краищата всеки индивид е уникален и той ще разглежда всичко от своя гледна точка.

Много важно ще бъде признаването на това, че другите хора имат право по своему да пречупват Божествената Истина. Много важно на този етап ще бъде качеството толерантност, веротърпимост. Именно липсата на толерантност и веротърпимост е причина за съществуването на такова страшно явление като тероризма. Именно догматизмът и нетърпимостта към гледната точка на другия довеждат до разпалване на религиозния екстремизъм и враждите.

Помислете толкова ли е важно да настоявате на това, чия религия е по-правилна, ако всяка съществуваща религиозна система не отразява цялата пълнота на Божествената Истина дори на няколко процента?

Божествената Истина съществува независимо от съзнанието на хората. Всички ние сме деца по въпроса за познаването на Божествената Истина. Щом започнете да настоявате, че вашето разбиране на Божественото устройство е най-правилното, вие си затваряте напълно възможността да прозрете Божествената Истина. Помислете, не е ли подобна нетърпимост към гледната точка на другите хора проява на горделивост и на такива качества, които са присъщи на егото или на вашата нереална част.

Затова всички религиозни спорове, войни, конфликти, всякакви прояви на религиозен фанатизъм, екстремизъм и нетърпимост имат в основата си единствено само егоистичните стремежи на отделни индивиди, които са начело на религиозните секти, групи и даже на традиционните и относително стари религии, такива като християнството, исляма и други.

Повярвайте ми, че Божествената Истина няма нищо общо най-вече с тези представи, догми и установки, които са характерни за болшинството, ако не и за всички световни религии.

Затова една от основните задачи, която беше призвана да реши създадената от мен с помощта на Владиците през миналия век организация Самит Лайтхауз, беше именно разширение на съзнанието на хората до разбирането за общата същност, която стои зад всяка религия и църковна догма. Да ви даде представа, че най-важни са вашите лични взаимоотношения с Бог, вашето собствено развитие в Бог, вашето разбиране на Божествената Истина. Това е вашето творчество, вашето развитие, вашата духовна работа. Нито една религия не може да ви замени вашия непосредствен мистичен опит, общуването с вашата Висша част и общуването ви с Възнесените Учители.

Но веднага, щом беше създадена новата организация, изведнъж от всички страни налетяха сили, които видяха като своя основна задача да провъзгласят новата, току-що възникнала вяра, за абсолютно вярна и непогрешима за следващите 2000 години.

Възлюбени, такова чудовищно и бързо изкривяване на принципите, заложени от мен при основаването на Самит Лайтхауз, не са очаквали дори Владиците, подкрепящи тази организация. И разбира се нито те, нито аз желаем да имаме по-нататък нещо общо с тази организация и с нейните лидери.

Божествената Истина идва на Земята, без да иска разрешение от които и да било религиозни лидери и ръководители. Божествената Истина дава кълнове в сърцата на хората и няма голямо значение вашата длъжност, социалното ви положение и вашият социален статус.

За нас е много по-лесно да намерим път към сърцата на най-обикновените хора, необременени от никакви религиозни догми и правила, отколкото да се опитваме да накараме да ни чуят през църковните си регалии и църковните си одежди религиозните лидери, приведени под товара на догмите.

Пътят към Бог винаги е вътре във вас, в сърцата ви. Можете да чуете гласа на Бог само в тишината на своето сърце. Затова основна задача ще бъде да слушате сърцето си. Да се учите да слушате себе си, своята Висша част. И постепенно да се откажете от всичко, което ви обременява и препятства установяването на такава връзка.

Вие сами правите избор между нещата от този свят и възможността да чуете тихия вътрешен глас във вас.

Бъдете честни със себе си. Запитайте се искрено, дали сте готови да се откажете от привързаността към всичко, което ви заобикаля във вашия свят, към семейството, работата, имуществото, навиците, включително гледането на телевизия и слушането на радио, пушенето, празнословните разговори с приятели и познати? Готови ли сте да се откажете от всичко това и да получите в замяна само едно нещо – връзката със своята реална част? Не хитрувайте пред себе си.

Ако има нещо извън вас, на което отдавате по-голямо значение, отколкото на връзката със своята Висша част, тогава времето ви още не е дошло. Но може би все пак си струва малко да пораздвижите тази своя част, която не иска да излезе на Светлина, която пречи на вашето развитие и духовното ви израстване?

Ако не започнете сами, по своя инициатива да се избавяте от нереалната си част, все едно ще бъдете принудени от външните обстоятелства да се разделите със своето его. Колкото повече се съпротивлявате, толкова по-драматично може да се развият събитията в живота ви, за да стъпите най-накрая на пътя на духовното развитие.

Аз ви дадох днес много важна информация. И се надявам, че не само ще размишлявате върху нея, но и ще започнете най-после да се ръководите в живота си от принципите на истинската вяра, а не от религиозните догми и правила. Моля ви, правете различаване в сърцето си и не позволявайте да ви правят на глупци хората, които казват, че се грижат за спасението на вашата душа. Единствено вие сте човекът, който може да спаси душата си. И не можете да купите спасението на душата с никакви пари, в нито един магазин в света.

Променяйте съзнанието си, променяйте мисленето си, променяйте начина си на живот, постепенно освобождавайки се от всичко, което по никакъв начин не спомага за вашето духовно израстване.

АЗ СЪМ Ланело и се радвах на днешната ни среща.