Пийте от нектара на Божествената Енергия

АЗ СЪМ Сурия, дошъл отново чрез този Посланик. Точно преди година, на Великото Централно Слънце, положих мантията върху нейните плещи. И беше необходима точно година за активирането на тази мантия.

Служението във вид на приемане на диктовки е най-отговорно. Това е тази възможност и помощ, която се предоставя на човечеството на Земята днес от Възнесените Учители.

Диктовките съдържат Нашите вибрации, Нашата енергия. И ако думите на диктовките могат да бъдат изкривени от съзнанието на въплътения Посланик, то енергийната съставка на диктовките, заложена от Нас в момента на предаването на Посланието, може да бъде премахната само по Наше желание.

Вие можете да усещате енергията, съдържаща се в диктовките, не само като вибрация (за да почувствате висока вибрация, трябва да сте съзвучни с нея), но можете да почувствате енергията, съдържаща се в Посланието, по вашия интерес към това Послание.

Просто ще ви се прииска да го прочетете. И вашето външно съзнание дори няма да разбере, че в момента на четенето всичките ви тела получават Нектар от Божествена Енергия. Вашите тела изпитват постоянен глад, те буквално са жадни за Божествена Енергия. Вибрациите на заобикалящия ви свят представляват енергиен сурогат. Това е храна, която не дава на вашите фини тела необходимото енергийно захранване.

Вие се нуждаете от Нашето захранване. Вие трябва да бъдете нахранени.

И Ние правим това отново и отново, чрез всеки Посланик, особено в началото на неговата дейност, когато нападенията върху енергийния канал не са активирани от страна на силите на мрака, силите, които ни противостоят.

Пийте от нектара на Божествената Енергия, спомняйте си за Бащиния Дом. Слушайте познатите вибрации на Висшите светове, припомняйте си тези вибрации.

Така ми се иска да ви погаля всички по главата, да ви прегърна, да ви дам своята защита, успокоение, любов, утешение.

Вие сте воини в този свят, духовни воини и водите непрекъсната битка. Тази битка е започнала от началото на илюзорното проявление и тя ще завърши след като Вселената завърши този цикъл на съществуване и проявените светове се свият и престанат да съществуват. Дотогава ще продължава битката на противостоящите си една на друга и преминаващи една в друга сили на Светлината и мрака.

Вечно движение, вечен стремеж и вечна опозиция на развитието.

Въплътеното човечество има различни нива на съзнание. Различните нива на съзнание разбират тази битка по различен начин и по различен начин се опитват да участват в нея.

В действителност, всичко се определя от съзнанието на човека. Опитайте да кажете на рицаря от средните векове, готвещ се за поход в защита на гроба Господен, че той не разбира правилно водещата се в този свят битка.

Опитайте във ваше време да кажете на терористите-самоубийци, че те неправилно разбират водещата се битка.

Опитайте да кажете на хората, които са получили учение от предишния Посланик и се опитват със слово да раздават правосъдие на тази Земя, че неправилно разбират тази битка.

Можете да си представите как ще завършат опитите ви да убедите тези различни хора, че не са прави.

Това е тяхното ниво на осъзнаване на Божествената реалност. И те са готови искрено да пожертват много в живота, дори да пожертват самия живот за победата на тези сили, в защита на които се обявяват.

Проблемът се състои в това, че нивото на съзнание на тези хора определя, в защита на кои сили те се обявяват реално.

Ако имаха съзнанието на Буда или на Христос, те биха разбрали, че всяка проява на борба във физическия или в по-фините планове на мислите или чувствата способства за умножаването на илюзиите.

А двете сили, борещи се в рамките на това творение, представляват точно илюзорните сили, насочени към приумножаване на илюзията и силите на Реалния Божествен свят, които са насочени към намаляване на илюзията. Това е битка на Небесата, която ще продължава дотогава, докато съществува проявената Вселена, докато съществуват проявените светове.

Тази битка, доведена до съзнанието на сега живеещите хора, се възприема от тях според нивото на съзнанието им. И действията им в тази битка напълно съответстват на онези енергийни и кармични наслоявания, които те са получили в миналото. И тези рицари, които са били готови да убиват неверниците в своята според тях справедлива битка за Христос, сега воюват с помощта на словото и продължават да ограничават силите на мрака и да се борят против тях, но с малко по-различни средства.

Ако им кажете, че постъпват неправилно от гледна точка на учението на Будда и Христос, те никога няма да ви повярват. Защото това е тяхното ниво на съзнание.

Енергията, която се съдържа в техния електронен пояс, трябва да се изчерпи, тя ще се завръща при тях отново и отново в различните въплъщения, дотогава, докато тяхното съзнание не се извиси до такава степен, че да започнат да разбират истинския смисъл на водещата се в този свят битка.

Тази битка ще съществува дотогава, докато съзнанието на човечеството я допуска в своето човешко съзнание.

Светът представлява отражение на съзнанието на човека. Индивидът, който постига съзнанието на Будда, който в медитациите достига до състоянието, наречено Нирвана, разбира, че в това съсътояние няма никаква борба. В това състояние съществува само любов, хармония, блаженство, радост. Всички Божествени качества, непомрачени от низкото състояние на човешкото съзнание.

Много ли Будди в състояние на медитация виждате около себе си?

Можете да не ми повярвате, но един такъв Будда е способен да поддържа баланса на цялата планета.

И когато във вашите градове, на пейките в парковете и под дърветата се появят Будди в медитация и просто никой няма да им обръща внимание, защото това ще е толкова естествено явление, колкото разхождащите се с четириногите си приятели пенсионери, когато това стане, няма да има тероризъм, няма да има разгорещено спорещи догматици, представляващи различни религии и доказващи един на друг, че тяхното разбиране за Бог е най-истинското.

Но дотогава, докато стане това, всеки ще изчиства своя кармичен багаж и ще се среща с тези ситуации в живота, които ще го подтикват към ново ниво на съзнанието, на ново стъпало, водещо към постигането на Божествената истина.

Аз ще се върна. Надявам се, че ще се върна и ще мога да дам правилна насока на вашата мисъл. Поне се надявам, че ще се намерят въплътени хора, готови да изслушат учението на Будда.


АЗ СЪМ Сурия.