Основната задача, която изпълнявате на Земята, е издигане съзнанието на земните хора

АЗ СЪМ Будда на Рубиновия Лъч, дошъл чрез този Посланик. АЗ СЪМ заемам поста Будда като длъжност на Рубиновия лъч.

Дойдох да ви дам някои знания, свързани с Йерархията на Рубиновия Лъч.

Знаете, че преди много години, по земните мерки преди милиони години, Владиците от Йерархията на Рубиновия Лъч слязоха във физическия план на планетата Земя. Ние се въплътихме в телата на хора. Всеки от нас получи възможност да пребивава в много тела като част от Висшите тела на хората.

Имаше индивиди, които по своето развитие и по вибрациите си не можеха да ни приемат. Имаше индивиди, които получиха значителна част от Светлите Същества като съставна част от самите себе си. Имаше и такива, които получиха съвсем малка искра.

Така е устроена тази Вселена и  пътят на еволюцията на всичко живо в нея е такъв, че когато настъпят сроковете, Висшите Същества отдават своите постижения в служба на живота и се сливат с низшата форма на живот, за да ѝ дадат необходимия импулс за развитие на Божественост.

Знаете, че глава на Йерархията на Рубиновия Лъч е Санат Кумара, който е дошъл при вас от планетата Венера в трудно за планетата Земя време. Оттук е и връзката между планетата Венера и Земята. Нашите еволюции са много тясно преплетени. Практически всеки коренен земен жител има в състава на Висшето си тяло частица от венерианци.

Новото знание и разбиране, което сега ви давам, просто пояснява известния факт за слизането на 144 000 венерианци в телата на хора.

Вие знаете или сте чували за това по-рано. Аз малко ще разширя и ще конкретизирам вашето знание.

Въплъщението на Владиците в тела на хора ставаше по различен начин. Много рядко и то в много далечни времена Велик Владика е можел да пребивава в тялото на човек с цялата мощ на Светлината си. Като правило, един Владика от Венера давал Светлината и постиженията си на много земни хора. Този процес е подобен на това, когато вземате парче масло и го разрязвате на части, за да го сложите в отделните порции каша.

Затова значителна част от онези Владици, които вие знаете като Възнесени Владици, са отделили значителна част от самите себе си, която пребивава във въплъщение в различни хора.

И докато човек, който има в състава си частица от някой Владика, е подвластен на Закона за кармата и е принуден да се въплъщава на Земята, Владиката не може да напусне планетата Земя и да стане Космическо Същество. Той е привързан към вашата планета и към телата ви.

Знаете, че всеки от вас принадлежи към някакъв лъч и чувства връзка с определен Владика. Сега знаете защо имате тази връзка.

И докато и последният човек, намиращ се във въплъщение, не преодолее своето его, своята карма и не достигне нивото на съзнание на Възнесеното Същество, дотогава Възнесените Владици ще се намират на Земята и ще служат на човечеството.

Това са много тайни и много специфични знания.

Знаете, че в действителност в тази вселена всичко е Бог. И всеки от вас представлява само частица, клетчица, атом от това Божествено тяло. С издигането на своето съзнание разбирате, че няма разлика между вас и всички живи същества и сте готови да се пожертвате за благото на всички живи същества. Колкото по-високо е нивото на постиженията ви, колкото по-високо стъпало в космическата йерархия заемате, толкова по-лесно за вас е да се принесете в жертва заради живота във Вселената.

Такъв е законът на тази Вселена. Висшето се жертва заради низшето, за да даде възможност на низшите проявления на живот да се развиват и да постигат по-високо ниво на съзнание.

Затова, когато Великите Учители идват във въплъщение на Земята, те учат, че онзи, който има по-големи постижения, е по-голям служител на всички.

Качеството на сърцето заставя човека с по-високо ниво на съзнанието да се жертва за развитието на съзнанието на онези, които стоят на по-ниско стъпало на еволюционната стълба.

И когато достигнете нивото на Будда, можете да дарите себе си, да дарите присъствието си на милиони живи същества.

Има Възнесени Владици, привързани към планетата Земя, а има и Космически Същества, чийто дом е целият космос, цялата Вселена и те могат по свое желание и в съответствие с Космическия Закон да проектират части от себе си в много живи същества, за да осветят с допълнителен импулс от Светлина, с допълнителен разум съществата, намиращи се на низшите етапи на еволюционното развитие.

И аз, Будда на Рубиновия Лъч, имам възможност да пребивавам в телата на множество земни хора. Притежавам делимост на съзнанието и мога едновременно да се намирам във въплъщение в телата на хиляди и милиони и да пребивавам в възнесено състояние на съзнанието.

Това е качеството, което ви предстои да придобиете. Постоянно трябва да осъзнавате, че пребиваването ви на Земята е временно и основната задача, която изпълнявате на Земята, това е повишаване съзнанието на земните хора. Да доведете съзнанието на земните жители до нивото на Възнесено състояние.

А по-нататък, когато няма да бъдете сковани от земните догми и ограничения, пред съзнанието ви ще се открият изключително омайващи перспективи.

Еволюцията е безгранична.

Днес се опитах да разширя съвсем малко хоризонтите на вашето възприемане на мирозданието. Може би някои от вас ще възприемат с удоволствие, като отдавна известен на подсъзнателно ниво факт, знанието за присъствието на Възнесен Владика във вас, а на други това ще се стори прекалено фантастично.

Вие се намирате на различни етапи от развитието на съзнанието си.

И тъй като тези диктовки се дават на много широка аудитория, аз ви дадох тази нова трошица познание на много достъпно ниво.

Когато вървите по своя път, вие сте свързани на вътрешно ниво с мнозина и вашите постижения се предават на финия план веднага на хиляди и милиони хора. И когато се сривате в съзнанието си до нивото на пещерния човек, това също оказва влияние на хиляди и милиони живи същества.

Никога не бива да се боите, че ще влезете не където трябва. Не се страхувайте да експериментирате. Не се бойте да грешите.

Винаги ще получите помощ по пътя си и винаги можете да помолите за помощ.

Вие не сте сами. Намирате се под надеждна опека и защита.

Но само дотогава, докато искате да следвате Пътя и се подчинявате на Закона, който съществува в тази Вселена.

Но ако по свободната си воля поискате да се отделите от тази Вселена и да живеете по свои собствени закони, то и това никой не ви забранява.

В такъв случай обаче свободата ви ще се простира до определена граница, отвъд която ви грози състоянието на небитие. Разберете ме правилно, не искам да ви наплаща и да ви изпълня със страх. В действителност, дори тогава, когато ставате толкова опасни за плановете на Бог за тази Вселена, че ви грози небитие, вие никъде не изчезвате. Вие продължавате да съществувате като енергия, изчезват само записите от вашето съзнание, които не съответстват на Божествения план. И вие започвате еволюцията си от най-ниското ниво, отново издигайки се по стъпалата на еволюцията, които продължават в безкрая.

АЗ СЪМ Будда на Рубиновия Лъч и изпращам своя Рубинов Лъч на онези от вас, които са готови да го приемат.

Рубиновият Лъч, който е концентриран израз на Любовта, е способен да разбуди вашето съзнание и да ви разкрие перспективите на по-нататъшния ви Път.


АЗ СЪМ Будда на Рубиновия Лъч.