Мъдрият човек търси Бог в сърцето си

АЗ СЪМ Мелхиседек. АЗ СЪМ дойдох при вас чрез този Божи Посланик.

АЗ рядко идвам, за да общувам с хората на Земята и днешният ни контакт е изключение.

Възможно е да сте чували за свещеничеството на ордена на Мелхиседек. Но колко от вас се досещат за какво става дума?

Моят орден не принадлежи към конкретно вероизповедание. И чинът свещеник на Мелхиседек се присъжда заради духовните постижения на даден индивид, а не заради заемана външна длъжност във външната църква. Ще ви се стори чудно, но нито един от висшите духовни ръководители на съществуващите на Земята религиозни общности не принадлежи към свещеничеството, състоящо се от последователи на Мелхиседек.

Аз ръкополагам своите свещеници на вътрешно ниво, като основното качество, на което обръщам внимание при това, е тяхната пълна и безусловна преданост на Волята на Бог.

Тези, които са заслужили да бъдат посветени в сана свещеник последовател на Мелхиседек, задължително преминават тестовете на седемте основни лъча и на петте тайни лъча. Ето защо у моите свещеници всичките разположени по гръбначния стълб 12 чакри са отворени. Но основното изискване е преминаването на теста на тринадесетия лъч или на шестия таен лъч.

Да, възлюбени, аз съм Йерархът на шестия таен лъч или на тринадесетия лъч. Чакрата на моя лъч е разположена между чакрата на третото око и коронната чакра.

Ще се учудите, но отварянето на тази чакра е невъзможно за хора, които са се затворили в рамките на традиционните религиозни общности, защото нито едно от съществуващите по света религиозни вероизповедания не отговаря на изискванията за истинско Служение на Бог.

Съществуват прекалено много догми и ограничения, които отделят последователите на тези вероизповедания от истинското Служение и от истинското почитане на Бог.

Моите свещеници са основно отшелници, йоги, старци, които могат дори формално да принадлежат към някаква традиционна вяра, но следват моите заповеди, моите наставления и моя кодекс за поведение.

А моят кодекс за поведение е много строг. И преди всичко той включва пълна преданост към Волята на Бог и съхраняване на чистотата на енергиите на Божествената Майка.

Моят лъч е лъчът на Божественото Служение и Божествената чистота.

Но аз нямам намерение да ви противопоставям на която и да е официална религия или вяра. Религиите съществуват и да се борим с тях или да им се противопоставяме е безполезно.

Всички съществуващи във вашата цивилизация институции, в това число и църковната, отразяват и са приспособени към вашето средно ниво на съзнание.

И ако човек има строги ограничения в съзнанието си, свързани с личната му представа за Вярата, Бог, моралните и нравствени норми на поведение в обществото, единствено и само той може да промени своето съзнание, да преодолее ограниченията и да излезе извън пределите им. И първата крачка е разбирането на присъщите на съзнанието му ограничения и желанието му да ги преодолее.

Тази е била, възлюбени, причината за всички религиозни войни, когато ограниченото съзнание на хората, а понякога даже нарочно налаганите ограничения, са били използвани от управляващата религиозна върхушка за манипулиране и използване на хората в името на користни интереси.

Болно ми е да наблюдавам как до ден днешен съвършено безсмислени ограничения продължават да стават причина за религиозна нетърпимост и противопоставяне. Възлюбени мои, Бог е безграничен и повечето от съществуващите религиозни възгледи с времето ще отпаднат. Това е само временна дреха на Божествената Истина, съществуваща в дадения период на историческото ни развитие.

И за хората, достигнали достатъчно високо ниво на съзнание не съществуват никакви противоречия между всяка една от съществуващите религии или мирогледни системи, с изключение на най-главното противоречие, с което не е възможно примирение.

Възлюбени, аз стигнах до един много фин и деликатен въпрос. Вече ви казах, че свeщеничеството в ордена на Мелхиседек е безусловно предано на Волята на Бог. Но вечният въпрос винаги е бил в това, как да разбираме Волята на Бог.

Всъщност, възлюбени, докато не преминете през всички съответни посвещения, не можете да бъдете сигурни, че вашето разбиране и вашата представа за Волята на Бог съответстват на Истината.

А има доста хора, които използват за свои користни цели невежеството на масите, в това число и във въпросите, свързани с разбирането на Бог.

Границата между хората, притежаващи истинско разбиране на Вярата и неправилното ѝ разбиране не минава между някакви конкретни религии и вероизповедания. Границата на различаването, скъпи мои, е начертана в сърцата на хората. Има много искрени служители. Има, и то още повече, неистински служители, които нямат нищо общо с Бог, но най-много говорят за Него и за Служение.

Чувате правилни думи, виждате дори и правилни постъпки, но тези хора не следват истинската Воля на Бог, и не могат да бъдат истински служители.

Има ли, възлюбени мои, някакъв критерий във вашия свят, според който да можете в съзнанието си да различавате истинските служители на Бог от неистинските?

Този въпрос понастоящем придобива първостепенно значение. Но отговор на този въпрос е дал възлюбеният Иисус преди 2000 години. Трябва да се съди по плодовете.

Не по делата, думите, постъпките, а именно по плодовете. Защото може да чувате правилни думи и можете да виждате правилни действия, а плодът, резултатът от тези действия да бъде изгнил.

Ето защо не следва да съдите за твърде малък период от време. Независимо от това, че времето тече ускорено и затова плодовете сега узряват много по-бързо, което пък е свързано с по-бързата разплата на кармата на планетата Земя.

Всичко, което съответства на Божията Воля и на Божественото Служение, ще живее във вековете и ще надживее служителите, които са били носители на това или онова Учение или Вяра. А всичко, което не съответства на Божественото Служение, много бързо ще даде своите гнили плодове.

Онези от вас, които са особено нетърпеливи и искат веднага да получат отговор дали дадено ново и модерно религиозно течение или секта съответстват на Волята на Бог, могат косвено да получат представа за това, след като изучат основите на проповядваното учение.

Сега ще ви представя няколко от тези косвени признаци.

Знаете, че епохите се смениха, а космическите цикли се обърнаха. Започна огромен по своята продължителност цикъл на свиване на илюзията. Ето защо всичко, което е насочено към намаляване на илюзията, косвено ще свидетелства за съответствието на Волята на Бог.

Ще ви обясня това с пример. Във вас има частица от вечността и друга част, която е тленна.

Ако сте свидетели на прекалена грижа за външното процъфтяване или благополучие, по-подробно проучете онези положения от оценяваното от вас учение, които са свързани с утвърждаването на онези приоритети, които принадлежат на този свят. Те може да са свързани с прекалена ритуалност и следване на църковните догми, прекалено голяма грижа за здравето на телесния храм или със стремеж към осигуряване на безгрижно съществуване във физическия план.

Вашето его, всички ваши привързаности към този физически свят, трябва да бъдат преодолени. Проверете какво се казва в изследваното от вас учение за преодоляването на вашето его, за отказа от собствената ви нереална част?

И към всяко едно положение на дадена религия сега вие ще можете да подхождате от гледна точка на предоставената ви универсална мярка на Новата епоха.

Постарайте се да градите впечатленията си не под ръководството на вашето външно съзнание, а от позицията, в която вашето съзнание максимално се е приближило до Божествената Истина. И винаги знайте, че отвъд вашите собствени предели не съществува нищо, което би могло да навреди на вас самите или на вашата душа.

Единствено вашите собствени недостатъци и несъвършенства ви тласкат към една или друга религия или вяра. Ето защо преди да се присъедините към която и да било религиозна организация, честно и откровено проведете разговор със себе си. Какви са вашите мотиви, какво ви кара да се присъедините към това учение или секта?

Стремежът да възстановите здравето си?

Да оправите материалното си положение?

Стремежът да се реализирате в този свят?

Желанието да помогнете на ближния?

Колкото повече вашият мотив се доближава към Божественото, толкова по-голяма е вероятността учението, което изберете да следвате, да съответства максимално на Божествената Истина и Истинската Вяра.

Не забравяйте, че всичко в този свят се привлича според вибрациите си. Вие сте привлечени именно от тази вяра или религиозно течение, които в дадения момент и на дадения етап от развитието на душата ви са в състояние да ви дадат най-доброто учение и напътствие.

И нито една религия или религиозно направление, смятани от вас за неправилни, не биха могли да съществуват, ако не се опираха на енергията на хората, захранващи тази религия както с духовна, така и с материална енергия от техните пари и дарения.

Мъдрият човек търси Бог в единственото място, където Той пребивава – в своето сърце. Ако човек не е толкова мъдър, той търси мъдростта извън себе си, във външните религии и вярвания. И получава уроците си по Пътя.

Свещениците, последователи на Мелхиседек, служат на Единния и Неделим Бог, пребиваващ в сърцето на всяко живо същество.

Днес ви дадох важно напътствие. Мисля, че то ще ви бъде полезно в качеството си на ориентир в морето от нови религии, посланици и секти.

АЗ СЪМ Мелхиседек.