Аз търпеливо чакам кога всеки от вас ще бъде готов да се присъедини
към Йерархията на Светлината и да бъде неин преден пост там,
където се намира в момента

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл при вас чрез моя Посланик.

АЗ СЪМ дойдох да поговорим за пътищата за развитие на нашето движение, за пътищата за развитие на външната част на организацията, известна ви като Йерархия на Светлината или Великото Бяло Братство.

Знаете за добрата съгласуваност на нашите действия и за йерархията на нашата структура.

Когато нашите последователи говорят за демократичните принципи, които трябва да бъдат приложени във външните ни организации, ние не можем да сдържим усмивките си.

Не, съществува строго подчинение на низшето на по-висшето. И този принцип на подчиненост не подлежи на обсъждане. Можете да се занимавате със създаването и развитието на каквато и да е организация, базираща се на принципите на демокрацията. Но тази организация няма да има никакво отношение към нашата Йерархия.

В основите на нашите организации винаги е стоял принципът на пълното подчинение на членовете им на висшия Закон на тази Вселена. А този Закон предполага подчинение на всички, които са на по-ниска степен в своето развитие, на по-висшите.

Може да ви се стори, че тази част от моите наставления противоречи на по-рано даденото учение за Служението на висшето на по-низшето в тази Вселена.

Възлюбени, това е противоречие само на пръв поглед.

В началото вие доброволно ограничавате егото си, поемате определени задължения, свързани с вашето Служение и след това получавате цялата необходима за това помощ. Това е помощ, която се отнася за вашето Служение, а не за вашите представи какво следва да получите за Служението си. Ако у вас се появяват мисли за придобиване на каквито и да е материални или свързани с придобиване на власт преимущества по време на вашето Служение, то по-добре да стоите настрана от нашите външни организации.

Не си струва да играете с нас според вашите правила. Всички подобни играчи с времето разбират цялата тежест на кармата, която създават чрез играта си на посланици, на Служение на Йерархията и Служение на Бог.

Тези, които са искрени и безкористни в Служението си, получават нашата помощ и подкрепа във всичките си начинания и стремежи, съответстващи на Волята на Бог.

Онези, които се стремят да получат някакви преимущества лично за себе си, ще бъдат поставени в сурови условия, в които ще трябва да направят окончателния си избор кому да служат. Дали имат намерение да служат на Бог или ще продължат да служат на своето его.

И това, което наблюдавате в организациите, провъзгласили се за наши външни организации, представлява процес на отделяне на зърната от плевелите както вътре в самата организация, така и в сърцата на индивидите, от които се състои дадената организация.

Ако възнамерявате да накарате Бог да играе по вашите правила – да, всъщност вие ще получите пълната илюзия, че успявате да направите това. Ще постигнете пълен външен ефект, доказващ на вас и на хората, които ви подкрепят, че сте постигнали много в движението си по пътя. Но има голяма разлика между външните и вътрешните постижения. И независимо от длъжностите, които си присвоявате, от обредите, които изпълнявате, от украшенията, с които се кичите, и от местата, където се кланяте на златния телец – всичко това по никакъв начин не се отразява на нивото на вашите постижения. А истинският Христос с боси крака и проста власеница ще има своите постижения, които ще са скрити за очите на профана, но ще са явни за онези, чиито очи са отворени, а ушите им са готови да чуят Истината.

Никога не търсете външни, ефектни потвърждения за правилността на нашите учения. Ще ви кажа нещо повече. Нивото на съзнанието на човечеството понастоящем е такова, че там, където са съсредоточени големи маси вярващи и голямо богатство, което от ваша гледна точка е неопровержимо доказателство за истинността на дадена религия или вяра и за подкрепата им от самия Бог, там всъщност най-малко се проявява Божествената Истина и най-малко присъства Божественото начало.

Христос се проявява в тихата беседа, сред малобройните си и искрени ученици.

Тълпите от хора се събират или за да видят месията, или за да го разпънат. За повечето хора няма голяма разлика дали ще гледат реалния месия Христос или някоя популярна естрадна звезда.

Плачевно е да наблюдаваш тълпите хора, носители на масовото съзнание. Съзнанието на повечето хора е толкова далеч от Божественото, че е по-добре да стоите настрани от хорските тълпи.

Аз съхранявам в сърцето си идеята за Новата Епоха. Виждам прекрасни цветя, разцъфтяващи в сърцата на нашите последователи, достигнали нивото на Христовото съзнание. Аз виждам тези цветя разцъфтяващи тук и там по цялата планета.

Всяко такова Христово същество може и трябва да стане онзи първоначален кристал-зародиш, около който се събират нови и нови сътрудници и така във физическия план ще се появи прекрасен кристал – такава общност на Светия Дух, която се състои от нашите предани сътрудници, имащи една-единствена цел – да служат на Бог и Братството.

Можете да строите вашите общности върху външни демократични принципи, но нека винаги най-главният във вашите общности и във вашето управление да бъде Христос.

Настъпи нов етап на сътрудничество и Христовите същества трябва да се обединят във физическия план първоначално в малки организации и групи, които ще послужат като зародиши, матрици, праобрази на бъдещата структура на обществото.

Вие не сте в състояние да измените съзнанието на всички правителства по света и на всички хора на Земята. Но можете да измените своето съзнание дотолкова, че това да ви позволи да се обедините с подобни на вас Христови същества в общности на Светия Дух.

Казвам ви, че това сега излиза на преден план. Посейте в своите сърца замисъла за организация, състояща се не от милиони или хиляди, а от малко на брой Христови същества, които подчиняват целия си живот на изпълнението на Божията Воля и изпълнението на плановете на Йерархията във физическата октава.

Всяко такова Христово същество ще има вътрешен контакт с Братството. И вие ще можете да се ръководите във външната си дейност от онези принципи и наставления, които ще получите по време на медитациите и вътрешното си общуване с нас.

Повярвайте, че само вашето его и недостатъчната чистота на четирите низши тела, аурата и чакрите не ви позволяват да реализирате нашите планове за сегашния момент.

Можете да измените заобикалящата ви среда в съответствие с Божествения образец. Но за това трябва да промените себе си и да влезете в синхрон с Братството.

Трябва да имате вътре в себе си звучащ като камертон верен звук, съзвучен с вашето Висше Аз, с Бог вътре във вас. И чрез тази вярна нота ще можете да намерите сътрудници във физическия план и да разберете Божествения план за дадения момент, за да започнете да действате, давайки на света около вас правилен образец и ориентир за подражание.

Вие трябва да започнете, без да чакате някаква външна команда. Всички инструкции и указания какво и как да направите ще получите отвътре, от сърцето си.

Само започнете да действате и повярвайте, че всички Възнесени Същества ще са готови да ви помагат за изпълнението на вашите планове и замисли.

Ние започваме нов етап от нашето движение. И той започва там, където се намирате сега и в момента, когато произнасяте в сърцето си: Аз съм готов, Господи. Вземи ме, Господи, вземи моите знания, моите способности. Използвай ме, Господи, за изпълнението на Твоите планове. Ето, аз СЪМ, Господи. Аз се смирявам пред Твоята Воля и Твоя Закон. В мен вече няма нищо, което не е от Бога. Няма нищо, което да ни разделя. Ние сме единни.

Вие ще грешите и ще падате, но трябва да продължавате да вървите. И вашето приближаване към Истината ще е толкова успешно, колкото е чист и искрен мотивът ви.

Вие сте самотни само до мига, когато почувствате своето единство с Бог вътре в себе си и чрез това единство ставате единни с всеки, чиито вибрации са съзвучни с вашите вибрации.

Да, възлюбени, вие не сте много, но достатъчно от вас понастоящем са във въплъщение и могат да започнат да действат, за да създават общности на Светия Дух направо там, където се намират в момента.

Аз ви давам този импулс за обединение от сърцето си.

И търпеливо чакам, когато всеки от вас ще е готов да се присъедини към Йерархията на Светлината и да бъде неин преден пост там, където се намирате в момента.

АЗ СЪМ Санат Кумара.